ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله )

نویسندگان: احمد شوشتری , محمود بزرگوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، رفتار ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله که در براساس آیین نامه 2800 طراحی شده اند در برابر بارهای انفجاری بررسی میشود. بدین منظور، یک ساختمان 4 طبقه مسکونی بتنی تحت ترکیبات مختلف بارگذاری قرار می گیرد و به صورت سه بعدی به کمک نرم افزار المان محدود Abaqus تحلیل می شود. سپس عملکرد سازه تحت این بارگذاری ها بررسی می شود. در ادامه پاسخ های ناشی از بار گذاری انفجارنظیر برش پایه و جابجایی طبقات با پاسخ های لرزه ای نظیرشان مقایسه می شوند و مقایسه پاسخ های بوجود آمده ناشی از انفجار و زلزله نشان می دهد که مدت زمان بارهای انفجاری با اینکه بسیار کمتر از زلزله می باشد ولی برش پایه و جابجایی بیشتری در ساختمان ایجاد می کند. بنا بر نتایج بدست آمده، ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله برای مقاومت در برابر بارهای انفجاری باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, بارهای انفجاری, ارزیابی عملکرد , ساختمان بتنی مقاوم لرزه ای, نرم افزار Abaqus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022581,
author = {شوشتری, احمد and بزرگوار, محمود},
title = {اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله},
booktitle = {ششمین کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {بارهای انفجاری، ارزیابی عملکرد ، ساختمان بتنی مقاوم لرزه ای، نرم افزار Abaqus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله
%A شوشتری, احمد
%A بزرگوار, محمود
%J ششمین کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]