ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار )

نویسندگان: احمد شوشتری , مصطفی صالحی احمداباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ماهیت پدیده ی انفجار، مشخص کردن مکان وقوع قطعی آن غیرقابل پیش بینی است. تحلیل دقیق پدیده ی انفجار نیازمند دانش کافی پیرامون روابط حاکم بر رفتار سیالات تراکم پذیر است و از آن جهت که معمولا استفاده از این نرم افزارهای تحلیل انفجاری نیاز به اطلاعات مبسوطی دارد، مناسب برای استفاده مهندسین و تحلیلگران سازه نمی باشد. اگر بار انفجاری به یک سازه نامتقارن وارد شود مسئله پیجیده تر خواهد بود. هدف از این پژوهش توسعه نرم افزاری است که بتواند با استفاده از داده های تجربی و روابط تحلیلی موجود، تاریخچه بارگذاری بر سطوح مایل نسبت به موج انفجار را به دست دهد. در این مقاله یک سازه نامتقارن که تحت اثر بار ناشی از انفجار قرار گرفته است به روش غیر خطی دینامیکی تحلیل میگردد. بدین منظور با کد نویسی در نرم افزار OPENSEES بارگذاری انفجار در آن وارد گردید، سپس با تهیه و توسعه برنامه SAMBlast امکان محاسبه پروفایل بارگذاری انفجاری بر سطوح مایل فراهم شد. در بخش پایانی این مقاله نیز نتایج تحلیل با نتایج آزمایش مقایسه میگردد.

کلمات کلیدی

, بارگذاری انفجاری , تحلیل دینامیکی , نرم افزار opensees, نرم افزار samblast
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022582,
author = {شوشتری, احمد and صالحی احمداباد, مصطفی},
title = {تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار},
booktitle = {ششمین کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {بارگذاری انفجاری ، تحلیل دینامیکی ، نرم افزار opensees، نرم افزار samblast},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار
%A شوشتری, احمد
%A صالحی احمداباد, مصطفی
%J ششمین کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]