پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی(غرب کشور) , 2011-05-18

عنوان : ( مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد )

نویسندگان: مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به عرضه بیشتر غذا برای جمعیت در حال افزایش و تهیه مواد مغذی کافی و مناسب، به شدت انرژی بر شده است. در سال های گذشته مصرفانرژی به ویژه سوخت های فسیلی وکود های شیمیایی در کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است. توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. این تحقیق به منظور تعیین میزان انرژی مورد نیاز در تولید خربزه و تعیین سهم هر یکاز نهاده های مصرفی در تولید این محصول و برآورد شاخص های انرژی آن انجام شد. اطلاعات مورد نیاز، در مصاحبه با تعدادی از مهندسین زراعت و مکانیزاسیون اداره جهاد کشاورزی شهرستان تایباد و تعدادی از جالیزکاران دشت کرات، دشت کاریز و دشت ریزه بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سوخت مصرفی (دیزل و الکتریسیته)، ماشین آلات و کودهای شیمیای با متوسط 11.87 ،71.92 و 6.44 درصد از کل مصرفانرژی به ترتیب بیشترین سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است و کمترین میزان سهم مصرف انرژی مربوط به انرژی بذر مصرفی و نیروی انسانی به ترتیببا متوسط 0.15 و 0.78 درصد بوده است.

کلمات کلیدی

, خربزه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022597,
author = {رحیمی کیا, مرتضی and عمادی, باقر and آق خانی, محمدحسین},
title = {مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی(غرب کشور)},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {خربزه، تایباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد
%A رحیمی کیا, مرتضی
%A عمادی, باقر
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی(غرب کشور)
%D 2011

[Download]