چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت), دوره (92), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (67-87)

عنوان : ( بررسی ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , حسن جعفریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک و عملکرد به عنوان شاخص موفقیت در شرکتها و همچنین به تاثیر تعدیل کنندگی متغیر یادگیری سازمانی بر ارتباط بین تفکر استراتژیک و عملکرد می پردازد بدین منظور ابتدا مدل جامعی برای تفکر استراتژیک مبتنی بر ادبیات موضوع استنتاج و طراحی می گردد و سپس با استفاده از روش تحقیق پیمایشی/تحلیلی در معرض آزمون قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشند که در شهر مشهد مستقر هستند. بدلیل تعداد اندک شرکتها(13 عدد)، از سرشماری استفاده شد. پرسشنامه محقق ساخته تفکر استراتژیک بین مدیران ارشد و پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی بین مدیران میانی توزیع شد. داده های ناشی از بازده دارائیها به عنوان عملکرد شرکتها، از صورتهای مالی موجود در بورس استخراج گردید. نتایج نشان داد، بین تفکر استراتژیک و عملکرد در شرکتهای مورد بررسی ارتباط مستقیم وجود دارد اما یادگیری سازمانی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد را تعدیل نمی کند.

کلمات کلیدی

, تفکر استراتژیک, عملکرد, یادگیری سازمانی, نرخ بازده دارائیها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022613,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and جعفریانی, حسن},
title = {بررسی ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد},
journal = {چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)},
year = {2010},
volume = {92},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-2703},
pages = {67--87},
numpages = {20},
keywords = {تفکر استراتژیک، عملکرد، یادگیری سازمانی، نرخ بازده دارائیها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A جعفریانی, حسن
%J چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)
%@ 2008-2703
%D 2010

[Download]