جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (85), شماره (85), سال (2011-3) , صفحات (169-194)

عنوان : ( بررسی امکان دسترسی به نیات مولف: نقدی بر هرمنوتیک قصدی ستیزی و نظریه مرگ مولف )

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا , محمدصادق علمی سولا , محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه معروف در زمینه معنا و تفسیر متن قصدی گرایی نامیده می شود و بر اساس آن نیات صاحب اثر با معنای اثر یا تفسیر آن مرتبط است. در دهه های اخیر نظریه ای که در تقابل با نظریه مشهور با عنوان نظریه قصدی ستیزی یا در شکل حاد آن، نظریه مرگ مولف نامیده می شود به شکل فزاینده رشد کرده است. در این جستار دسته ای از مهمترین دلایل قصدی ستیزان در برابر قصدی گرایان تحت عنوان عدم دسترسی به نیات مولف بررسی شده است و با ذلایل و شواهد متعدد نشان داده شده است که این دلایل پایه و اساس محکمی ندارد و نیات به معنای واقعی کلمه (نیات پدیدار شناختی) اموری قابل دسترس می باشند.

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک, قصدی گرایی, قصدی ستیزی, سنت, نیت مولف, قصد روانشناختی و قصذ پدیدارشناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022623,
author = {عابدی سرآسیا, علیرضا and علمی سولا, محمدصادق and علمی سولا, محمدکاظم},
title = {بررسی امکان دسترسی به نیات مولف: نقدی بر هرمنوتیک قصدی ستیزی و نظریه مرگ مولف},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2011},
volume = {85},
number = {85},
month = {March},
issn = {2008-9112},
pages = {169--194},
numpages = {25},
keywords = {هرمنوتیک، قصدی گرایی، قصدی ستیزی، سنت، نیت مولف، قصد روانشناختی و قصذ پدیدارشناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان دسترسی به نیات مولف: نقدی بر هرمنوتیک قصدی ستیزی و نظریه مرگ مولف
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A علمی سولا, محمدصادق
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2011

[Download]