ماشین های کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (1-9)

عنوان : ( اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک )

نویسندگان: احسان ولایتی نجف آبادی , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارتقای سطح مکانیزاسیون در عملیات برداشت و فرآوری میوه زرشک بی دانه بعنوان یکی از محصولات بومی و اساسی استان خراسان جنوبی، برخی خواص فیزیکی آن شامل ابعاد، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، سطح رویه، جرم هزار دانه، چگالی واقعی، چگالی توده، تخلخل، ضریب اصطکاک استاتیک و زوایای استقرار مورد تحقیق قرار گرفت. مطالعه این خواص تحت تاثیر تغییرات محتوای رطوبتی میوه بر آن‌ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که تغییر محتوای رطوبت، در سطح احتمال 5% موجب تغییر معنی دار تمامی پارامتر ها به جز ضریب اصطکاک بر سطح چوب و پلی اتیلن می شود. طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، سطح رویه، ضریب کرویت، جرم هزار دانه و چگالی توده با کاهش محتوی رطوبتی، کاهش و چگالی واقعی میوه، تخلخل، زوایای استقرار و ضرایب اصطکاک بر سطوح مختلف به جز چوب و پلی اتیلن با کاهش رطوبت افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, خواص فیزیکی, زرشک, محتوای رطوبتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022625,
author = {ولایتی نجف آبادی, احسان and عمادی, باقر and خجسته پور, مهدی and محمد حسین سعیدی راد},
title = {اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {خواص فیزیکی، زرشک، محتوای رطوبتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک
%A ولایتی نجف آبادی, احسان
%A عمادی, باقر
%A خجسته پور, مهدی
%A محمد حسین سعیدی راد
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2011

[Download]