دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28

عنوان : ( بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) )

نویسندگان: عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کرم های خاکی با مصرف پسماند های آلی، آن ها را به کود با ارزش ورمی کمپوست تبدیل می کنند. این کود با دارا بودن تنوع میکروبی زیاد، تنظیم کننده ها و هورمون های رشد گیاهی مانند اسید های هومیک، اکسین ها و جیبرلین ها و مقادیر بالای عناصر ماکرو و میکرو، می تواند رشد ؛60:40 ؛80:20 ؛90:10 ؛ گیاهان را تحریک کند مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر نسبت های حجمی مختلف ورمی کمپوست:ماسه شامل 100:0 0، بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی (رقم های موبیل و سوپراوربینا) انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح : 20:80 و 100 ؛40:60 کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام گرفت. بذرها پس از کاشت در گلدان های پلاستیکی در اطاقک رشد با دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت 25 درصد، 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی قرار گرفتند و با محلول غذایی هوگلند آبیاری شدند. 22 روز پس از کاشت، بخش هوایی از ریشه بر (p≤ تفکیک و شاخص های رشد مربوط به آن ها اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان داد که ورمی کمپوست تاثیر بسیار معنی داری ( 0.01 صفات مورد مطالعه داشت، به طوری که ارتفاع ساقه در غلظت های 20 و 40 درصد، وزن خشک برگ و سطح، حجم و وزن خشک ریشه در 40 و 60 درصد ورمی کمپوست نسبت به شاهد ،20 ، غلظت های 40 و 60 درصد و سطح برگ، قطر ریشه و وزن خشک ساقه در غلظت های 10 افزایش معنی داری نشان دادند. غلظت های 20 و 40 درصد ورمی کمپوست، به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد گیاهچه ای رقم های سوپراوربینا و موبیل داشتند. بنابراین استفاده از نسبت های فوق در شرایط مزرعه برای بهبود کمی و کیفی این محصول پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, رشد, گوجه فرنگی, گیاهچه ای و ورمی کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022629,
author = {بیک خورمیزی, عبدالله and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.)},
booktitle = {دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {رشد، گوجه فرنگی، گیاهچه ای و ورمی کمپوست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.)
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%J دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی
%D 2011

[Download]