دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28

عنوان : ( اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic )

نویسندگان: هدی شفیعیان , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو رقم ( Lens Culinaris Medic) در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی بذور عدس Ca2+ - Na+ به منظور بررسی اثر متقابل ، 12 و 16 دسی زیمنس بر متر و سولفاتکلسیم شامل غلظت های 0 ،8 ،4 ، آزمایشی با سطوح مختلف شوری شامل 0 ، MLC و 321 MLC323 5 و 10 میلی مولار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. بذرها پس از ضد عفونی در پتری کشت شدند. درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقهچه، ریشهچه و همچنین وزن خشک یک هفته پس از کاشت تعیین شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که سایر صفات مورد بررسی شامل .(p≤ افزایش شوری درصد جوانه زنی و طول ریشه چه را به صورت معنی داری در هر دو رقم کاهش داد( 0,01 کاهش یافت. نتایج بر هم کنش شوری و کلسیم NaCl سرعت جوانه زنی، طول ساقهچه، ریشهچه و همچنین وزن خشک آنها با افزایش غلظت نشان داد که سطوح مختلف سولفات کلسیم درصد جوانه زنی بذور را در هر دو رقم به صورت معنی داری افزایش داد. سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک ساقه چه و طول ریشه چه در تیمارهای شوری 4و 8 دسی زیمنس بر متر افزایش معنی داری مشاهده شد، در حالیکه وزن خشک ریشه ( 10 و 5 mM Ca2So افزایش معنی داری نشان داد. نتایج حاصله مؤید این است که حضور کلسیم ( 4 MLC چه در این تیمارها تنها در رقم 323 8 و 4 ) دارد. ds/m NaCl ) تا ثیر معنی داری بر کاهش آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور عدس بویژه در سطوح پایین شوری

کلمات کلیدی

, تنش شوری, جوانه زنی, عدس , Ca2+ - Na+ اثر متقابل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022631,
author = {شفیعیان, هدی and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic},
booktitle = {دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تنش شوری، جوانه زنی، عدس ، Ca2+ - Na+ اثر متقابل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic
%A شفیعیان, هدی
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی
%D 2011

[Download]