بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, دوره (12), شماره (36), سال (2007-4) , صفحات (85-88)

عنوان : ( بررسی وضعیت آلودگی به هپاتیت B ، C ، ایدز و سفلیس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1384 )

نویسندگان: حسین اسماعیلی , غلام رضا حاجیانی , مهدیه اسماعیلی , علی رضا منخیان , محمد عزیز زاده , زینب حمیدیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: از صدها سال پیش، انتقال خون به منظور نجات جان انسان ها انجام شده است. امروزه سازمان های انتقال خون سراسر دنیا با کاربرد جدیدترین و پیشرفته ترین روش های آزمایشگاهی، انجام آزمایش های کنترل کیفی، قرنطینه فرآورده های پلاسمایی و استفاده از روش های ویروس زدایی، سعی در تهیه و تامین خون و فرآورده های خونی سالم دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی برخی عفونت های منتقله از طریق خون در بین اهدا کنندگان خون استان بوشهر انجام شد. روش کار: این مطالعه به روش Routine data base study انجام گرفت و طی آن پرونده کلیه اهداکنندگان خون که در سال 1384 به سازمان انتقال خون بوشهر مراجعه کرده بودند، بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون آماری کای مربع استفاده شد. یافته ها: بیشترین اهداکنندگان خون استان بوشهر در سال 1384اهداکنندگان بار اول با 59.18 درصد بودند. اهداکنندگان با سابقه7.3% و اهداکنندگان مستمر 1.37% مراجعین را تشکیل میدادند. 90.5% اهداکنندگان رامردها تشکیل داده و از بین اهداکنندگان 3.77% متاهل بودند. از کل اهداکنندگان خون استان بوشهر در سال 1384، 72نفر (0.36% ) نشانگر هپاتیت B، 47 نفر (0.23 درصد) نشانگر هپاتیت C، 3نفر(0.015 درصد) نشانگر ایدز و یک نفر عفونت سیفلیس داشتند. از بین اهداکنندگان 414 نفر (2.1درصد) افرادی بودند که به صورت محرمانه خون خود را از چرخه مصرف خارج کرده بودند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که عفونت های منتقله از طریق خون در اهداکنندگان مستمر بسیار کمتر از اهداکنندگان غیر مستمر میباشد.

کلمات کلیدی

, اهداکننده گان مستمر خون, هپاتیت B, هپاتیت C و HIV
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022637,
author = {حسین اسماعیلی and غلام رضا حاجیانی and مهدیه اسماعیلی and علی رضا منخیان and عزیز زاده, محمد and زینب حمیدیا},
title = {بررسی وضعیت آلودگی به هپاتیت B ، C ، ایدز و سفلیس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1384},
journal = {بیماری های عفونی و گرمسیری ایران},
year = {2007},
volume = {12},
number = {36},
month = {April},
issn = {1680-0192},
pages = {85--88},
numpages = {3},
keywords = {اهداکننده گان مستمر خون، هپاتیت B، هپاتیت C و HIV},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت آلودگی به هپاتیت B ، C ، ایدز و سفلیس در اهدا کنندگان خون استان بوشهر در سال 1384
%A حسین اسماعیلی
%A غلام رضا حاجیانی
%A مهدیه اسماعیلی
%A علی رضا منخیان
%A عزیز زاده, محمد
%A زینب حمیدیا
%J بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
%@ 1680-0192
%D 2007

[Download]