علوم محیطی, دوره (8), شماره (3), سال (2011-5) , صفحات (35-46)

عنوان : ( عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , هومان لیاقتی , فاطمه نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان استان خراسان رضوی برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ای با استفاده از الگوی رگرسیون خطی و داده‏های مقطع زمانی 60 تولیدکننده خیار گلخانه‏ای در سال 1387 بررسی شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش همه شماری جمع‎آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین توان مالی سرمایه‏گذاری در تولید خیار ارگانیک گلخانه‎ای 30 میلیون ریال، اعتبارات مورد نیاز برای پذیرش تولید خیار ارگانیک گلخانه‎ای 328 میلیون ریال (در سطح گلخانه با متوسط سطح حدود 2700 متر مربع) و نرخ بهره پیشنهادی 82/4 درصد است. 7/66 درصد کشاورزان اعتبارات را در خرید کودهای آلی،7/66درصد در خرید خدمات مبارزه بیولوژیک، 7/86 درصد جهت ایجاد محیط زراعی مناسب ارگانیک و 3/53 درصد در خرید خدمات مبارزه مکانیکی سرمایه گذاری خواهند نمود. همچنین رابطه بین متغیرهای حرفه اصلی کشاورز، تجربه کشاورزی، ناظر کشاورزی، اطلاعات بازاری و توان مالی برای سرمایه‏گذاری در خیار ارگانیک و تقاضای بالقوه اعتبارات برای تولید خیار ارگانیک منفی و رابطه بین متغیرهای سن کشاورز، بیمه محصول، متوسط عملکرد کنونی خیار متعارف، اطلاعات راجع به خیار ارگانیک، کلاس‏های ترویجی، نرخ بهره پیشنهادی و سطح زیر کشت قابل تخصیص به خیار ارگانیک و تقاضای بالقوه اعتبارات خیار ارگانیک مثبت است. با توجه به یافته‏ها، ایجاد نظام اطلاعات بازار محصولات ارگانیک، تشویق به کشاورزی تمام وقت، ارتقاء درآمدهای کشاورزان در جهت افزایش توان مالی برای سرمایه‏گذاری، استفاده از ناظرین کشاورزی و ارتقاء نقش آنها در تولید محصولات گلخانه‏ای و نیز بیمه به عنوان پیشنهاد ارائه شد.

کلمات کلیدی

, تابع اعتبارات, بیمه, ترویج, کشش, توان مالی, توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022639,
author = {قربانی, محمد and هومان لیاقتی and فاطمه نعمتی},
title = {عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی},
journal = {علوم محیطی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {3},
month = {May},
issn = {1735-1324},
pages = {35--46},
numpages = {11},
keywords = {تابع اعتبارات، بیمه، ترویج، کشش، توان مالی، توسعه ارگانیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A هومان لیاقتی
%A فاطمه نعمتی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2011

[Download]