مشهد پژوهی, دوره (2), شماره (3), سال (2010-3) , صفحات (83-110)

عنوان : ( تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , هادی سعیدی رضوانی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله این پژوهش، ضرورتِ آموزش، مبتنی بر نیازسنجی آموزشی اعضای شوراهای اسلامی شهر براساس \\\"تحلیل شغل\\\" این اعضا است. به منظور تشخیص نیازهای آموزشی اعضای شوراهای شهری، از روش تجزیه و تحلیل شغل استفاده شده است. ابتدا محتوای اسناد مربوط به شرح وظایف شوراها بررسی شد و وظایف اعضای شورا به هفت دسته کلی مشتمل بر 56 وظیفه تقسیم گردید. سپس نیازهای آموزشی مرتبط با این هفت دسته مشخص شد. برای تعیین نیازها آموزشی مرتبط با فعالیت های جاری یک عضو شورا، ضمن بررسی علمی، از روش های عملی مانندمصاحبه با اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و مشاهده یک جلسه علنی و چهار جلسه کمیسیون و تحلیل مصوبات شورا(در یک بازه زمانی دو ساله) نیز استفاده شد. تعداد قابل توجهی از نیازهای تشخیص داده شده در مرحله فعالیتهای علمی(حاصل از مشاهده ها، مصاحبه ها و تحلیل محتوای مصّوبات)، در جداول مربوط به تحلیل شرح وظایف وجود داشتند و در نهایت پنج نیاز آموزشی کاملا جدید در این مرحله شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, شورای اسلامی شهر, مشهد, نیازهای آموزشی, تحلیل شغل, City Council, Mashhad, Training needs, Job Analysis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022648,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and هادی سعیدی رضوانی and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-5826},
pages = {83--110},
numpages = {27},
keywords = {شورای اسلامی شهر، مشهد، نیازهای آموزشی، تحلیل شغل، City Council، Mashhad، Training needs، Job Analysis},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A هادی سعیدی رضوانی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2010

[Download]