کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری , 2009-04-23

عنوان : ( نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح , محمود سعیدی رضوانی , نجمه آزادفر , حسین باغ گلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح پژوهشی \"نگرش به خواندن\" درصدد بررسی مقایسه ای دانش آموزان پسر و دختر، طبقه برخوردار و غیربرخوردار، در پایه های دوم و چهارم ابتدایی شهر مشهد بود. بدین منظور در چهار مدرسه تمام دانش آموزان پایه های دوم و چهارم انتخاب شدند و در مجموع، هشت کلاس با 207 دانش آموز پرسشنامه ها را تکمیل نموده اند. روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع علّی – مقایسه است و در آن نسخه ای مناسب سازی شده آزمون پرسشنامه نگرش به خواندن در دوره ابتدایی(E.R.A.S) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که دانش آموزان در هر دو حیطه از نگرش مثبتی به خواندن برخوردارند؛ هر چند ممکن است این نگرش مثبت، تحت نیاز به بهتر جلوه دادن خود نیز باشد. در حیطه ی رسمی ، بین نگر ش به خواندن، پایه تحصیلی ، و سطح اقتصادی تفاوت معناداری وجود ندارد، لیکن در برخی گویه ها تفاوتهای معناداری وجود داشت که مورد بحث قرار می گیرد، در سطح سازمان آموزش و پرورش، عدم تعلق کتابدار به چارت سازمانی مدرسه، در سطح نبود کتابخانه مناسب و غنی، و در سطح دانش آموزان نفوذ پایین عضویت در کتابخانه، از دیگر موارد در خور تأمل است. یافته های مزبور و برخی دلالت های آموزشی و فرهنگی آنها مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نگرش به خواندن, خواندن آزاد و رسمی, منابع مکتوب, عضویت در کتابخانه, بازی های رایانه ای , Attitude to reading, Free reading and information, Writing resources, Membership in Library, Computer Games
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022649,
author = {اصغری نکاح, سید محسن and سعیدی رضوانی, محمود and آزادفر, نجمه and باغ گلی, حسین},
title = {نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نگرش به خواندن، خواندن آزاد و رسمی، منابع مکتوب، عضویت در کتابخانه، بازی های رایانه ای ، Attitude to reading، Free reading and information، Writing resources، Membership in Library، Computer Games},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A آزادفر, نجمه
%A باغ گلی, حسین
%J کتابخانه های آموزشگاهی: پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
%D 2009

[Download]