تحقیقات موتور, دوره (20), شماره (6), سال (2010-12) , صفحات (13-22)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای مخلوط بازگردانی دود و هوای محیط بر بازده قانون دوم گرماپویایی در موتورهای دیزل سبک )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , امیر جوهرچی , محمدابراهیم فیض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده رو شهای اخیر بررسی بازده موتورهای احتراق داخلی دیگر تنها در قالب قانون اول گرماپویایی نیست و از دیدگاه قانون دوم نیز بررسی م یشود. تحلیل فرآیندها به کمک قانون اول دید واضح، روشن و دقیقی نسبت به سامانه و فرآیندهای آن به ما نم یدهد. لذا به منظور داشتن درک دقیقی از تلفات در فرآیندهای مختلف نیاز به ابزاری به نام تحلیل اگزرژی داریم. آلاینده هایی که موتورهای دیزل تولید م یکنند مخصوصا ذرات دوده و اکسیدهای نیتروژن در مقایسه با موتورهای بنزینی از غلظت بیشتری برخوردارند. یکی از روشهای کاهش آلاینده NOx در موتورهای دیزل استفاده از روش بازخورانی بخشی از گازهای مجرای دود به داخل استوانه است. این روش ب هدلیل کاستن دمای احتراق بر اثر کم شدن غلظت اکسیژن درون استوانه باعث کاهش آلایندگی NOx م یشود. در این تحقیق کوشش شده تأثیر دما و میزان بازگشت دود روی اتلاف اگزرژی در موتور دیزل بررسی شود. نتایج نشان م یدهد که با اضافه کردن به درصد جرمی دود بازگشت یافته به موتور و افزایش دمای مخلوط بازگردانی دود و هوای ورودی بازده قانون دوم در سرع تها و بارهای مختلف ب هصورت عمومی کاهش پیدا میک‌ند.

کلمات کلیدی

, موتور دیزل, قانون دوم گرماپویایی, بازخورانی دود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022654,
author = {قاضی خانی, محسن and جوهرچی, امیر and فیض, محمدابراهیم},
title = {بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای مخلوط بازگردانی دود و هوای محیط بر بازده قانون دوم گرماپویایی در موتورهای دیزل سبک},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2010},
volume = {20},
number = {6},
month = {December},
issn = {1735-5214},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {موتور دیزل، قانون دوم گرماپویایی، بازخورانی دود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای مخلوط بازگردانی دود و هوای محیط بر بازده قانون دوم گرماپویایی در موتورهای دیزل سبک
%A قاضی خانی, محسن
%A جوهرچی, امیر
%A فیض, محمدابراهیم
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2010

[Download]