دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER,SPOTو ETM+ )

نویسندگان: ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در شرق شهرستان بجستان، در استان خراسان رضوی قرار داشته و بخشی از بلوک لوت محسوب می شود. بخش اعظم این ناحیه را توده نفوذی بجستان(گرانیتوئید) با وسعت 70 کیلومتر مربع فرا گرفته است . پردازش داده های ماهواره این محدوده با استفاده از داده هایSPOT و ASTER ولندست ETM+ انجام شد پردازش داده SPOT و استفاده از روشPCA بر روی داده + ETMبصورت استانداردو انتخابی نشانگر ناهمگنی احتمالی توده از نظر ترکیب شیمیایی است بطوریکه بخش مرکزی توده نسبت به هاله اطراف تمایز مشخص داشته و بصورت تیره تر مشاهده می شود که این خود می تواند نشانه وجود کانیهای مافیک بیشتر در این بخش توده نفوذی و آلتراسیون آن باشد.. با اعمال فیلتر HIGH PASS از نوع Sharpen edge 11.11 بر روی داده SPOT خط واره های موجود در منطقه بارز شده که جهت یابی شمال غرب – جنوب شرق را بخوبی نشان می دهند. پردازش داده های ASTER با استفاده از روش های ترکیب باندی، نسبت باندی و آنالیز طیفی به روش SAM حاکی از این است که منطقه مورد مطالعه دارای آلتراسیونهای بارز آرزیلیکی، اپیدوتی، سیلیسی و کربناته و…..بویژه در بخش شرقی و شمال شرقی محدوده می باشد. با تلفیق اطلاعات حاصله میتوان نتیجه گیری نمود که آلتراسیونهای موجود ارتباط مستقیمی با خط واره های موجود در محدوده مطالعاتی دارند.

کلمات کلیدی

, پردازش ماهواره, آستر, اسپات, لندست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022668,
author = {احمدی روحانی, ریحانه and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER,SPOTو ETM+},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {پردازش ماهواره، آستر، اسپات، لندست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER,SPOTو ETM+
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]