دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه اکتشافی کوهشاه بر مبناء داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی )

نویسندگان: مریم عبدی , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه کوهشاه، در جنوب باختری بیرجند، گسترهای از سنگهای ولکانیکی-رسوبی، به همراه تودههای نفوذی نیمه عمیق است که آلتراسیون هیدروترمالی و کانی سازی مشابه با سیستمهای اپی ترمال با سولفید بالا و پورفیری نشان میدهد. دادههای هوابرد مغناطیس سنجی، الکترومغناطیس و رادیومتری در منطقه برداشت شده است. آنومالی- های داده های ژئوفیزیکی، منطبق بر زونهای آلتراسیون هیدروترمالی و کانی سازی است که نتایج و تفاسیر آنها الگویی پیچیده از مناطقی نیمه مدور تا بیضوی در جهت شمالخاور-جنوب باختر را در نیمه شمالی منطقه، مشخص می سازد. این پاسخ، مشابه با مناطق دیگر شناسایی شده سیستم پورفیری در ایران و جهان است. این بررسی، اهمیت و نقش مجموعه دادههای ژئوفیزیکی هوابرد، در تشخیص موثر حضور و اکتشاف آلتراسیون هیدروترمالی و کانی سازی پورفیری و سیستمهای مرتبط با آن را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, ژئوفیزیک, کوه شاه, اپی ترمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022671,
author = {عبدی, مریم and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه اکتشافی کوهشاه بر مبناء داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {ژئوفیزیک، کوه شاه، اپی ترمال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی منطقه اکتشافی کوهشاه بر مبناء داده های زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی
%A عبدی, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]