دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمالغرب بردسکن) )

نویسندگان: رضا منظمی باقرزاده , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , محمدرضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در بخش میانی زون ساختاری تکنار در شمال خرد قاره ایران مرکزی قرار گرفته است. در این منطقه، سنگهای ولکانیکی (ریولیت، ریوداسیت و داسیت) دگرگون شده همراه با یک سری واحدهای رسوبی دگرگون شده (ماسهسنگ، شیست، اسلیت، توف ماسهسنگی، سنگآهک) و رخنمونهای کوچکی از بازالت جریانی، مجموعهای تحت عنوان سازند تکنار را تشکیل دادهاند. این مجموعه توسط گرانیت بورنورد با سن نئوپروتروزوئیک پایانی مورد نفوذ قرار گرفته است. مجموعه سنگهای حدواسط و بازیک این کمپلکس متشکل از گابرو، دیوریت و کوارتزدیوریت و معادلهای ریزدانه (میکرو) این سنگها میباشد که سنگهای گرانیتوئیدی برنورد منطقه را قطع میکنند. بافت غالب این سنگها، گرانولار درشت تا متوسط دانه است. این مجموعه سنگی بهویژه در بخش مرکزی توسط یک سری دایکهای دیابازی با بافت شاخص اینترسرتال و میکرودیوریتی و همچنین آپلیتی مورد هجوم قرار گرفته است. سری ماگمایی سنگهای این مجموعه، کالکآلکالن میباشد. از نظر شاخص اشباع از آلومین، نمونههای مورد مطالعه در رده سنگهای متاآلومین قرار میگیرند. این سنگها از نظر میزان پتاسیم، متوسط بوده و از لحاظ خصوصیات در Nb و Ti غنیشدگی نشان میدهد و عناصری چون Th به همراه Cs ،Rb از قبیل LILE شیمیایی از عناصر آنها تهیشدگی دارد. این موضوع نشاندهنده اختلاط ماگما با سنگهای پوسته تحتانی برای منشأ این سنگها است که با فرورانش (VAG) است. محیط تشکیل این سنگها، حاشیه فعال قاره و یک محیط کمان آتشفشان پوسته اقیانوسی نئوتتیس موجود بین خرد قاره ایران مرکزی و زون سبزوار مرتبط میشود. از نظر ویژگی کانی- شناسی، برخی از تودههای نفوذی حدواسط و بازیک کمپلکس تکنار، به سری مگنتیت (اکسیدان) تعلق دارند.

کلمات کلیدی

, تکنار, توده های نفوذی, ژئوشیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022679,
author = {منظمی باقرزاده, رضا and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمالغرب بردسکن)},
booktitle = {دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {تکنار، توده های نفوذی، ژئوشیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمالغرب بردسکن)
%A منظمی باقرزاده, رضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]