پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (41), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (89-110)

عنوان : ( چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: بتول ریوندی , مهدی نجفی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان (کرتاسه پیشین) در حوضه رسوبی کپه داغ عمدتاً از سنگ آهکهای االیتی- اربیتولین دار و سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده که به طور همشیب بر روی سازند سیلیسی آواری شوریجه و در زیر سازندآهکی مارنی سرچشمه قرار گرفته است . در برش جوزک مرز فوقانی سازند تیرگان با سازند آب دراز به صورت گسلی است. به منظور مطالعه چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در غرب حوضه کپه داغ، دو برش در جنوب غرب روستای جوزک و چمن بید اندازه گیری و مطالعه شده است. مطالعات دیرینه شناسی منجر به شناسایی دو مجموعه فسیلی از فرامینیفرهای بنتونیک و جلبک های آهکی سبز شده است. 12 جنس و 9 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک و 1 جنس و 1 گونه جلبک سبز از خانواده داسی کلاداسه آ در برش جوزک و 13 جنس و 8 گونه از فرامینیفرهای بنتونیک و 2 جنس و 2 گونه جلبک سبز در برش چمن بید واقع در غرب حوضه شناسایی شده است. بر اساس این مطالعات، سن سازند تیرگان در غرب حوضه بارمین-آپتین پیشین (بدولین) تعیین شده است که با سن ارائه شده در مرکز حوضه مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, حوضه کپه داغ, فرامینیفر بنتونیک, جلبک سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022682,
author = {ریوندی, بتول and نجفی, مهدی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and وحیدی نیا, محمد},
title = {چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2011},
volume = {41},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8788},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {سازند تیرگان، حوضه کپه داغ، فرامینیفر بنتونیک، جلبک سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چینه نگاری زیستی سازند تیرگان در دو ناحیه جوزک و چمن بید واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A ریوندی, بتول
%A نجفی, مهدی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A وحیدی نیا, محمد
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2011

[Download]