سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (1), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (54-62)

عنوان : ( مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro )

نویسندگان: امین توسلی , فهیمه شهابی پور , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: ماتریکس خارج سلولی علاوه بر نقش فیزیکی، می تواند کنترل کننده رفتارهای سلولی از قبیل تکثیر، تمایز و مهاجرت سلولی نیز in باشد. مطالعه رفتار سلولی در ماتریکس های سه بعدی می تواند از نظر بعد، معماری و قطبیت سلولی ریز محیطی مشابه با شرایط فراهم کند. در اینجا از ماتریکس خارج سلولی مشتق شده از استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو به عنوان بستری سه بعدی vivo برای مطالعه مهاجرت و قطبیت سلول های بافت بلاستمایی استفاده گردید. مواد و روش ها: برای حذف سلول ها از ماتریکس خارج سلولی ، از روش فیزیکی و شیمیایی سلول زدایی شامل فری ز- ذوب سریع و استفاده گردید. سپس ماتریکس های سه بعدی تهیه شده با حلقه بافت بلاستمایی حاصل از (SDS) شوینده یونی سدیم دودسیل سولفات در روز های مختلف کشت داده شد. ،in vitro پانچ لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی در شرایط نتایج: با استفاده از رنگ آمیزی های بافتی، حذف سلول ها از بافت تائید شد. آنچه که بعد از کشت بافت بلاستما در کنار ماتریکس خارج سلولی استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی اتفاق افتاد، چسبندگی، قطبیت و مهاجرت سلول های بافت بلاستما در این ماتریکس بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد کشت بافت بلاستما که دارای سلول های پویایی است، در کنار داربست مشتق شده از ماتریکس خارج سلولی که ویژگی سه بعدی دارد، می تواند مدل مناسبی جهت بررسی رفتارهایی همچون قطبیت و حرکت سلولی در فراهم نماید. in vitro شرایط واژگان کلیدی: ماتریکس خارج سلولی، غضروف مفصلی، سدیم دودسیل سولفات، قطبیت سلولی

کلمات کلیدی

, ماتریکس خارج سلولی, غضروف مفصلی, سدیم دودسیل سولفات, قطبیت سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022687,
author = {توسلی, امین and شهابی پور, فهیمه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود},
title = {مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {1027-7560},
pages = {54--62},
numpages = {8},
keywords = {ماتریکس خارج سلولی، غضروف مفصلی، سدیم دودسیل سولفات، قطبیت سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی اعمال متقابل بین بافت بلاستما با ماتریکس سه بعدی مشتق شده از بافت استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی گاو در شرایط in vitro
%A توسلی, امین
%A شهابی پور, فهیمه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2010

[Download]