اولین کنگره سراسری روان شناسی ایران , 2002-10-30

عنوان : ( گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روانشناس بالینی در جریان مشاوره وروان درمانی،درگیر فرآیند هدفمند وخلاقی است که در تلاشی دوسویه در جهت حل مسأله وایجاد تغییرات مثبت وسازگارانه در مراجع می باشداز ضروریات موفقیت در طراحی واجرای برنامه ی مداخله ای ثمربخش،توجه به شرایط مشکل وویژگی های مراجع وسپس استفاده از تکنیک مناسب وابزارکارگشامی باشد. باتوجه به این مهم،هرگاه مشاوره وروان درمانی کودک باتوجه به ظرفیت ها و نیازهای ویژه اومدنظر باشدبرای درک چهارچوب ذهنی وبرقراری هم حسی وهمدلی(Empathy)وانجام مداخله ی اصلاحی اثرگذار،استفاده از قصه درمانی جایگاه ویژه تری می یابد.پیشینه کاوی نظریات،تجارب بالینی وپژوهشهانیزکاربردمتنوع قصه درمانی راتأیید می کند،همچنانکه میلتون اریکسون(1999.M.H.Erickson)در روان درمانی سایکوآنالیز؛بکوار(1993Becewar)درخانواده درمانی؛ آناکاتاچ(1997A.Cattanach)همراه بازی درمانی؛رنه مونترو(2002R.Montero)در مشاوره باکودک مبتلا به هاپیرلیک یا از قصه درمانی استفاده نموده اندونیزآکادمی هرتس(2002Herts.) وابسته به دانشگاه انگلستان ومارلین روبرتس(2002M.Roberts.) وهوارد رزفتال(1998H.Rosenthal.)؛آموزش تخصصی وترویج قصه درمانی را به عنوان تکنیک وابزارمشاوره وروان درمانی مورد توصیه وتاکید قرار داده اند. زیرا قصه می توانددریچه ای برای نفوذبه دنیای مراجع وشروع سفری به همراه او درجهت کسب سازگاری،تعادل جویی وبهبودوضعیت سلامت روانی کودک باشد.باتوجه به پیشینه مذکور،مولف درفرآیندکار خود با مئجعان سنین دبستانی(کودکان عادی وکم توان ذهنیMR)قصه درمانی را به صورت فردی وگروهی به کاربرده وبااستفاده از رویکرد واقدام پژوهشی(Action Research)در پروسه وشیوه هایی اجرا شده،بررسی وتامل نموده وسپس آنها را مورد حک واصلاح قرارداده واز نتایج حاصله در ادامه روندحاضر سود جسته است. ساختارمقاله حاضر پیرامون محورهای ذیل می باشد: الف)گزارش اقدام پژوهشی مؤلف در به کارگیری قصه درمانی برای کودکان با مشکلات عاطفی-رفتاری،پرخاشگری(aggressiveness)و بزهکاری(delingueney)و... ب)بررسی پیشینه وجایگاه قصه درمانی در روانشناسی بالینی(ضرورت ها،مزایاوانتقادات) ج)ارائه راهبردها وراهکارها همراه حک واصلاح فرآیند قصه درمانی وپیشنهاداقدام پژوهشی گروهی توسط همکاران مجرب وروانشناسان ارجمند سراسر کشوربه جهت ارتقاء مهارتهاومداخلات بالینی.

کلمات کلیدی

, امنیت روانی, حمایت اجتماعی, روان شناختی کارگران, Psychological security, Social support, Psychological workers,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022706,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک},
booktitle = {اولین کنگره سراسری روان شناسی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امنیت روانی، حمایت اجتماعی، روان شناختی کارگران، Psychological security، Social support، Psychological workers،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J اولین کنگره سراسری روان شناسی ایران
%D 2002

[Download]