بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در توسعه و تامین امنیت روانی - اجتماعی , 2006-02-27

عنوان : ( راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی) )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازجمله ضرورت های تامین وتوسعه امنیت روانی-اجتماعی،تسهیل دسترسی افراد مختلف به خدمات روانشناختی-حمایتی وشناسایی موانع ارائه خدمات مشاوره ای وچاره اندیشی آنهامی باشد.هرچندفعالیت مراکز مشاوره ومددکاری نیروی انتظامی همسو بانگرش جامعه محوری پلیس وبه منظوربررسی واستحکام بخشی به امنیت روانی –اجتماعی صورت پذیرفته بااین وجوددر کنارتامین اهداف منظورشده ی اصلی،دست اوردهای ضمنی قابل توجهی را نیزفراهم نموده است که ایجاد امکان دسترسی به خدمات روانشناختی برای اقشارمختلف جامعه ونمایان ساختن برخی چالش ها وکاستی های خدمات روان شناختی-حمایتی از آن جمله می باشد. در این مقاله،ازدریچه بررسی وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره ومددکاری اجتماعی ف.ا.خراسان (مشهد)وعملکرددفاتر مددکاری اجتماعی،برکنکاش وچاره جویی در مورد سه مسئله وموضوع عمده ذیل متمرکز است: 1-ضرورت وجایگاه حمایت اجتماعی کارگران 2-اولویت های برنامه ریزی ومداخله جامعه شناختی وروان شناختی در حمایت اجتماعی کارگران 3-سازوکارهای ارتقاء برنامه هاوسیستم های حمایت اجتماعی ازکارگران وخانواده های کارگران نتایج تحقیق نشان می دهد که بدون شک تغییر نگرش جامعه در مقوله خدمات روان شناختی وامنیت روانی-اجتماعی می تواند در بعد جامعه شناختی،عنصرزیر بنایی بسیارمهمی باشد که نیل به آن مستلزم فعالیت های تخصصی وهدف داردر اطلاع رسانی،به وی‍ژه در سطح رسانه ملی(صداوسیما)ونظام های آموزشی( آموزش وپرورش وآموزش عالی)می باشد.

کلمات کلیدی

, قصه درمانی, ابزار مشاوره, رواندرمانی کودک, Health Stories, Tool Advice, Child Psychotherapy ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022708,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی)},
booktitle = {بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در توسعه و تامین امنیت روانی - اجتماعی},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {قصه درمانی، ابزار مشاوره، رواندرمانی کودک،Health Stories، Tool Advice، Child Psychotherapy ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی)
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در توسعه و تامین امنیت روانی - اجتماعی
%D 2006

[Download]