پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (10), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (337-345)

عنوان : ( ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu )

نویسندگان: پروانه ایرانمنش , ناصر تجبر , محمود رضائی رکن آبادی , فائز پورآرین , هادی سلامتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر نشاندن Co به جای Fe بر ساختار بلوری Nd6Fe13Cu و خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی این ترکیب‌ها بررسی شده است. ترکیب‌های سه تایی خاکی نادر (x=0, 1, 2)Nd6Fe13CoxCu سنتز و با استفاده از پراش پرتو X بررسی شدند. نتایج نشان داد که نمونه‌ها ساختار چند فازی به خود می‌گیرند. در اثر جانشانی اتم Co، فاز دوم Nd2Fe17, Nd2Fe17-yCoy و Nd2Fe17-zCoz به ترتیب در نمونه‌های x=0, 1, 2 تشکیل شد، ازاین‌رو پارامتر شبکه، کاهش و دمای کوری افزایش می‌یابد. در نمونه Nd6Fe13-xCoxCu(x=1) به سبب حضور فاز فرومغناطیسی Nd2Fe17-yCoy، تغییر ناهمسانگردی و افزایش اثرات تبادلی مشاهده شد. اثرات نظم مغناطیسی بلند- برد پیش از دمای نیل در منحنی دمایی مغناطوتنگش خودبه‌خودی مشاهده شد. اندازه‌گیری‌های مغناطوتنگش در راستای موازی (λl) و عمود (λt) بر میدان با استفاده از روش پیمانه کرنشی انجام پذیرفت. در ناحیه میدان‌های کم، تنش‌های مغناطوتنگشی کوچک است و با افزایش میدان افزایش می‌یابد. در واقع مراکز قفل‌شدگی قوی اتم‌های Nd با ایجاد ناهمسانگردی مغناطوبلوری بزرگ مانع از حرکت آسان دیواره حوزه‌ها می‌شود. از طرفی در نمونه x=0 در دماهای کم سهم زیرشبکه خاکی نادر غالب است که با افزایش دما سهم زیرشبکه Fe افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, ترکیب بین‌فلزی, Nd6Fe13-xCoxCu, تحلیل ساختاری, خواص مغناطیسی, خواص مغناطوالاستیکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022714,
author = {ایرانمنش, پروانه and تجبر, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and فائز پورآرین and هادی سلامتی},
title = {ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2011},
volume = {10},
number = {4},
month = {January},
issn = {1682-6957},
pages = {337--345},
numpages = {8},
keywords = {ترکیب بین‌فلزی، Nd6Fe13-xCoxCu، تحلیل ساختاری، خواص مغناطیسی، خواص مغناطوالاستیکی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu
%A ایرانمنش, پروانه
%A تجبر, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A فائز پورآرین
%A هادی سلامتی
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2011

[Download]