آرامش, دوره (1), شماره (11), سال (2004-12) , صفحات (8-14)

عنوان : ( نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حیطه مشاوره کودک و روانشناسی بالینی، نقاشی به صورت ویژه ای تداعی کننده ارزشیابی و آزمونگری است و به عنوان ابزاری برای کشف حالات عاطفی – هیجانی و مشکلات کودکان در نظر گرفته می شود. مقاله اخیر براساس فعالیت حرفه ای با کودکان و با مدافه و تامل در فرآیند نتایج جلسات متعدد کار با کودک است، به ویژه براساس کاوش و تحلیل 76 نقاشی فراهم آمده که حین 62 جلسه مشاوره، با کودکانی در محدوده سن تقویمی (CA) سه سال و چهار ماهه تا یازده سال و هفت ماه تهیه شده است و ضمن کنکاش و نقد بعد آزمونگری و تشخیص نقاشی با ارائه مورد و مقایسه با ذکر ایده ها و پژوهش های جستجو شده، سعی در ایجاد فرصتی برای تامل و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مخاطرات ناشی از ارزیابی و تشخیص نادرست نقاشی کودک دارد. مقاله حاضر به صورت مختصر عنوان می نماید که علی رغم گسترش یافتن نگرش تفسیری و تعبیری به نقاشی و به کاربستن آن در ارزیابی و تشخیص مشکلات کودکان، بعد تشخیصی نقاشی، یا محدودیت، ناهمخوانی و مخاطرات جدی همراه است که دقت و تجدید نظر دست اندرکاران مشاوره کودک را می طلبد. از سوی دیگر، کاربردهای نقاشی جهت برقراری ارتباط، مصاحبه با کودک و بهسازی روابط والدین کودک، پتانسیل های ناشناخته نقاشی کودک هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, نقاشی کودک, تشخیص و ارزیابی, مشاوره کودک, Child Painting, Diagnosis and Assessment, Child Counseling
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022716,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی},
journal = {آرامش},
year = {2004},
volume = {1},
number = {11},
month = {December},
issn = {****-0107},
pages = {8--14},
numpages = {6},
keywords = {نقاشی کودک، تشخیص و ارزیابی، مشاوره کودک، Child Painting، Diagnosis and Assessment، Child Counseling},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J آرامش
%@ ****-0107
%D 2004

[Download]