دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-12) , صفحات (43-49)

عنوان : ( مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم )

نویسندگان: سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله اثر مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم (N:K) گیاه لوبیا برابر با 60: 40، 40:40، 0: 40 کیلوگرم بر هکتار و شاهد 0:0، بر توانایی های زیستی شته ی سیاه باقلا Aphis fabae Scop. مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین میزان نیتروژن در تیمار 0: 40 و بیشترین میزان پتاسیم در تیمار 60: 40 در گیاهان مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، به ترتیب 17% +215./، 2%+325/.، 14%+295./ و 17%+258./ به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نرخ خالص باروری، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت شته ی سیاه باقلا در تیمارهای مختلف در سطح پنج درصد اختلاف معنی دار داشتند. بیشترین میزان rm در تیمار N:K با نسبت های 40:40 و 0: 40 به دست آمد که نشان دهنده ی مناسب ترین تیمارها برای نشوونمای شته و کمترین میزان rm آن در تیمار 60: 40 مشاهده گردید که نشان دهنده ی نامطلوب ترین تیمار برای شته ی سیاه باقلا می باشد. بنابراین، کاهش نسبت کوددهی نیتروژن:پتاسیم می تواند توانایی های زیستی شته ی سیاه باقلا را روی گیاه لوبیا کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, توانایی زیستی, شته سیاه باقلا, کوددهی, نیتروژن:
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022718,
author = {حسینی, سیده افسانه and مدرس اول, مهدی and حسینی, مجتبی and آستارائی, علیرضا and هاتفی, سعید},
title = {مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2011},
volume = {42},
number = {1},
month = {December},
issn = {2008-4781},
pages = {43--49},
numpages = {6},
keywords = {توانایی زیستی، شته سیاه باقلا، کوددهی، نیتروژن: پتاسیم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم
%A حسینی, سیده افسانه
%A مدرس اول, مهدی
%A حسینی, مجتبی
%A آستارائی, علیرضا
%A هاتفی, سعید
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2011

[Download]