پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (6), سال (2011-2) , صفحات (995-1001)

عنوان : ( ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی حساسیت 9 گیاه زراعی به بقایای آترازین در خاک دو آزمایش زیست سنجی در خاک های تی مار شده با آترازین در مزرعه و شرایط گلخانه ای انجام شد . در آزمایش اول حساسیت گیاهان زراعی به بقایای احتمالی آترازین در مزرعه ، در شرایط گلخانه ای بررسی شد که تیمارهای مورد نظر در این آزمایش عبارت بودند از مقادیر کود آلی در دو سطح ( 0 و 50 تن در هکتار ) به عنو ان عوامل اصلی و مقادیر آترازین در دو سطح 2 و 4 کیلوگرم ماده موثره در هکتار به عنوان عوامل فرعی بودند . پس از برداشت ذرت نمونه خاکی از هر کرت از عمق 0 تا 15 سانتی متری از 15 نقطه از هر کرت و پس از اختلاط آنها در گلخانه حساسیت گیاهان زراعی گندم، جو، چغندرقند، نخود، عدس، کلزا، به بقایای آترازین ارزیابی شد . آزمایش دوم به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و به منظور ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی گندم، جو، چغندرقند، پیاز، نخود، عدس، کلزا، لوبیا وگوجه فرنگی به 10 و 15 ،5 ،1 ،0/5 ،0/2 ، بقایای شبیه سازی شده آترازین در خاک انجام شد . که تیمارهای این آزمایش غلظت ه ای مختلف آترازین در خاک ( 0 میلی گرم در کیلوگرم خاک ) بودند. نتایج آزمایش زیست سنجی اول تأثیر معنی داری بر گیاهان زراعی مورد آزمایش نداشت. با توجه به اینکه در شرایط مزرعه فر آیندهای تعیین کننده سرنوشت علف کش ها بیش ا ز شرایط کنترل شده هستند به نظر می رسد، این مس أله یا اینکه بدلیل کم بودن غلظت آترازین در کمتر از حد آستانه خسارت به گیاهان مورد نظر بوده و یا اینکه غلظت آترازین در طی مراحل آماده سازی خاک به سطح پایین تری از آستانه خسارت رسیده است . در آزمایش دوم پاسخ های مت فاوتی به غلظت های شبیه سازی شده آترازین از گیاهان زراعی مورد آزمایش مشاهده شد ؛ به طوری که بر اساس رون تغییرات زیست توده گیاهان مورد مطالعه در پاسخ به غلظت های مختلف آترازین در خاک، حساسترین و مقاومترین گیاهان به حاصل از معادله 4 پارامتری سیگموییدی ED بقایای آترازین بترتیب پیاز و نخود بودند و ترتیب حساسیت گیاهان مورد مطالعه بر اساس شاخص 50 بصورت نخود‹ لوبیا ‹عدس ‹چغندر قند ‹ گوجه فرنگی ‹جو‹ گندم ‹کلزا ‹ پیاز بودند.

کلمات کلیدی

, آترازین, نخود, لوبیا, عدس, چغندر قند, گوجه فرنگی, جو, گندم, کلزا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022724,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and اسکندر زند},
title = {ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {6},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {995--1001},
numpages = {6},
keywords = {آترازین، نخود، لوبیا، عدس، چغندر قند، گوجه فرنگی، جو، گندم، کلزا، پیاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A اسکندر زند
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2011

[Download]