زمین شناسی ایران, دوره (3), شماره (12), سال (2010-3) , صفحات (13-26)

عنوان : ( تفسیر تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان (پالئوسن پسین ) در غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: اکبر حیدری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تفسیر توالی دیاژنزی و تاریخچة پس از رسوب گذاری سنگهای کربناته سازند چهل کمان (پالئوسن پسین)، دو برش گرماب و جوزک با ضخامت های 95 و 40 متر در شمال غرب و جنوبغرب بجنورد، غرب حوضه کپه داغ، مورد مطالعه قرار گرفته است. فرآیندهای دیاژنزی موثر بر این سنگها شامل میکریتی شدن، سیمانی شدن، نئومورفیسم، فشردگی، انحلال، شکستگی و پرشدگی رگه ها، سیلیسی شدن و دولومیتی شدن است. نتایج آنالیز عنصری نشان دهنده آن است که مقدار Fe و Mn با یکدیگر همبستگی مثبت و با عناصر Sr و Na همبستگی منفی دارند. بر اساس شواهد پتروگرافی و آنالیز عنصری، توالی پاراژنزی سنگهای آهکی سازند چهل کمان در چهار محیط دریائی، آب شیرین، تدفینی و بالاآمدگی تفسیر و طی سه مرحله ائوژنز, مزوژنز و تلوژنز، رسوبات را تحت تاثیر قرار داده اند. امید است نتایج این مطالعه در تفسیر تاریخچه پس از رسوب گذاری در مقیاس محلی و ناحیه ای مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, آنالیز عنصری, توالی پاراژنزی, سازند چهل کمان, سنگهای کربناته, غرب کپه داغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022728,
author = {حیدری, اکبر and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {تفسیر تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان (پالئوسن پسین ) در غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2010},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {1735-7128},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {آنالیز عنصری، توالی پاراژنزی، سازند چهل کمان، سنگهای کربناته، غرب کپه داغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان (پالئوسن پسین ) در غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A حیدری, اکبر
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2010

[Download]