پژوهش در علوم ورزشی, شماره (5), سال (2004-3) , صفحات (57-73)

عنوان : The comparative study of two types of pnf and static stretching in amputee ( مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو )

نویسندگان: دکتر حسن دانشمندی , احمد ابراهیمی عطری , سید علی قاسمی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو

کلمات کلیدی

مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102274,
author = {دکتر حسن دانشمندی and ابراهیمی عطری, احمد and سید علی قاسمی},
title = {The comparative study of two types of pnf and static stretching in amputee},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2004},
number = {5},
month = {March},
issn = {1735-7314},
pages = {57--73},
numpages = {16},
keywords = {مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The comparative study of two types of pnf and static stretching in amputee
%A دکتر حسن دانشمندی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A سید علی قاسمی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2004

[Download]