پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (19), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (61-80)

عنوان : ( بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان )

نویسندگان: زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی , حسین انصاری , امین علیزاده , آزاده محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور عموم وقوع پدیده های حدی جوی- اقلیمی نظیر بارش های سنگین و تغییرات ناگهانی بیشترین دامنه خسارت وارده به منابع آب، کشاورزی و حتی زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص داده است. کاهش اثرات منفی ناشی از بروز این پدیده ها جز با پایش درست و منظم آن ها میسر نخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بزرگ مقیاس اقلیمی از جمله انسو بر چگونگی وقوع و تغییر شدت پدیده های حدی بارش های فصلی در محدوده استان خراسان می باشد. به این منظور داده های روزانه بارندگی در یک دوره 44 ساله در چهار ایستگاه خراسان رضوی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفتند. ارزیابی تحلیل های آماری فراوانی و شدت وقایع حدی بارش، روند طولانی مدت خاصی را در بروز این پدیده ها نشان نداد. نتایج همبستگی شاخص نوسان جنوبی (انسو) با وقایع حدی نشان داد که شاخص های بارش فصل بهار و پاییز بیشترین همبستگی در وقفه زمانی 1 ماهه به دست می دهند در حالی که شاخص های بارش فصل زمستان بیشترین همبستگی رابرای وقفه زمانی یک ساله نشان داد. همچنین بیشترین همبستگی برای وقایع غیرقابل انتظار بارش در فصل زمستان مانند تعداد بارش های بیشتر از 50 میلی متر، در وقفه زمانی 5 تا 6 ماهه به دست آمد.

کلمات کلیدی

, بارش های حدی, انسو, دمای سطح اقیانوس در ناحیه نینو 3.4, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022741,
author = {شیرمحمدی علی اکبرخانی, زهرا and انصاری, حسین and علیزاده, امین and آزاده محمدیان},
title = {بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2012},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-2069},
pages = {61--80},
numpages = {19},
keywords = {بارش های حدی، انسو، دمای سطح اقیانوس در ناحیه نینو 3.4، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان
%A شیرمحمدی علی اکبرخانی, زهرا
%A انصاری, حسین
%A علیزاده, امین
%A آزاده محمدیان
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2012

[Download]