پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (9), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (131-153)

عنوان : ( تبیین نسبت اندیشه های دینی کر کگور به دیدگاه های دینی هگل )

نویسندگان: علی حقی , مهدی سلیمانی خورموجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آنچه غالباً در تبیین نسبت کی یر کگارد به هگل مشاهده می شود، این است که بیشتر به تمایزهای او نسبت به هگل بسنده شده و کمتر به مؤلفه هایی توجه شده است که می تواند دلیلی بر تأثیر پذیری او از هگل نیز باشد. نگارنده بر این باور است که می توان با تحلیل نحوه تحقق همین تمایزها، تأثیر پذیری کی یر کگارد از هگل را نیز نمایان ساخت و از این طریق، تبیین بهتری برای نسبت میان این دو ارائه داد. در تحلیل تمایزها از دو حیثیت « حفظ و حذف شدن» مندرج در مفهوم «رفع»، که یکی از مهمترین مفاهیم فلسفه هگل است، استفاده شده و سعی بر آن بوده است تا در بستر این تحلیل، به بررسی تطبیقی آراء دینی این دو فیلسوف پرداخته شود. کلمات کلیدی مفهوم رفع، حیثیت های حفظ و حذف منطوی در مفهوم رفع، تمایز، خدا، دین، انسان، هگل، کی یر کگارد.

کلمات کلیدی

, تبیین نسبت , اندیشه , کر کگارد , هگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022755,
author = {حقی, علی and سلیمانی خورموجی, مهدی},
title = {تبیین نسبت اندیشه های دینی کر کگور به دیدگاه های دینی هگل},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۲۲۸-۶۵۷۸},
pages = {131--153},
numpages = {22},
keywords = {تبیین نسبت - اندیشه - کر کگارد - هگل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین نسبت اندیشه های دینی کر کگور به دیدگاه های دینی هگل
%A حقی, علی
%A سلیمانی خورموجی, مهدی
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ ۲۲۲۸-۶۵۷۸
%D 2011

[Download]