دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (14), شماره (3), سال (2011-8) , صفحات (88-96)

عنوان : ( بازآرایی عروق کرونری قلب در موش صحرائی به دنبال استرس مزمن تجربی )

نویسندگان: سهیلا نطاق , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : تحقیقات نشان می دهد، برخی افرادی که زندگی پراسترسی دارند علیرغم دارا نبودن عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی، دچار این بیماری می شوند. بنابراین استرس، یکی از مهمترین عوامل در ایجاد این بیماری است. در مطالعه حاضر، اثر احتمالی استرس مزمن شنای اجباری و استرس صدا در القای تغییرات بافتی عروق قلب، مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی از موش های صحرائی نر نژاد ویستار ا ستفاده شد. دو نوع متفاوت استرس مزمن، شامل استرس جسمانی شنای اجباری و استرس روانی صدا در نظر گرفته شد . در هر گروه پس از پایان دوره استرس، شاخص هایی همچون نسبت قطر لومن به قطر خارجی رگ، نسبت قطر مدیا به قطر خارجی رگ، نسبت قطر آدوانتیس به قطر خارجی رگ و نسبت ضخامت دیواره به قطر خارجی رگ مورد ارزیابی قرار گرفت. و کاهش قطر (p<0/ یافته ها: استرس شنای اجباری و استرس صدا هر یک به تنهایی سبب افزایش نسبت قطر مدیا به قطر خارجی رگ ( 001 و گروه (p<0/ شدند. افزایش ضخامت دیواره به قطر خارجی رگ در گروه استرس شنای اجباری ( 01 (p<0/ لومن به قطر خارجی رگ ( 05 مشاهده (p<0/ مشاهده شد . همچنین افزایش قطر آدوانتیس به قطر خارجی رگ در گروه استرس شنای اجباری ( 05 (p<0/ استرس صدا ( 05 شد. نتیجه گیری : این یافته ها پیشنهاد می کند که استرس مزمن می تواند عامل بروز تغییرات ساختاری رگ های کرونر بوده، که این امر زمینه را برای بروز آترواسکلروزیس و بیماری قلبی عروقی فراهم می آورد. واژگان کلیدی:

کلمات کلیدی

, استرس, بیماری قلبی-عروقی, عروق قلب, موش صحرائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022759,
author = {نطاق, سهیلا and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بازآرایی عروق کرونری قلب در موش صحرائی به دنبال استرس مزمن تجربی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2011},
volume = {14},
number = {3},
month = {August},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {88--96},
numpages = {8},
keywords = {استرس، بیماری قلبی-عروقی، عروق قلب، موش صحرائی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازآرایی عروق کرونری قلب در موش صحرائی به دنبال استرس مزمن تجربی
%A نطاق, سهیلا
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2011

[Download]