پژوهش در سلامت روانشناختی, دوره (4), شماره (15), سال (2011-1) , صفحات (55-64)

عنوان : ( مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجار )

نویسندگان: محمد حمزه لو , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازداری به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های کنش های شناختی اجرایی نقش مهمی در بروز بزهکاری نوجوانان دارد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش بازداری رفتاری در بزهکاری نوجوانان با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد بود. 42 نوجوان بزهکار و 20 نوجوان عادی به عنوان گروه کنترل به صورت انتخاب تصادفی خوشه ای و در دسترس انتخاب شدند. گروه بزهکاران به دو گروه با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد تقسیم شده و گروه ها از نظر سن و جنس همتا سازی شدند و با آزمون برو- نه- برو و آزمون ایست علامت مورد ارزیابی قرار گرفته و داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس تک متغیری و آزمون توکی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نوجوانان بزهکار نسبت به نوجوانان عادی عملکرد ضعیف تری در بازداری رفتاری داشتند، اما بین گروه بزهکاران با یا بدون سوء مصرف مواد تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0(p>. نارسایی بازداری رفتاری می تواند یکی از علل زیر بنایی گرایش به بزهکاری باشد. این یافته بر ضرورت مداخله-های متمرکز بر بهبود کنش های اجرایی در نوجوانان بزهکار تاکید می کند.

کلمات کلیدی

, بزهکاری, بازداری رفتاری, سوء مصرف مواد, آزمون برو- نه- برو و آزمون ایست علامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022764,
author = {حمزه لو, محمد and مشهدی, علی},
title = {مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجار},
journal = {پژوهش در سلامت روانشناختی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {15},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۰۱۶۶},
pages = {55--64},
numpages = {9},
keywords = {بزهکاری، بازداری رفتاری، سوء مصرف مواد، آزمون برو- نه- برو و آزمون ایست علامت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه بازداری رفتاری در نوجوانان بزهکار با یا بدون سابقه سوء مصرف مواد و نوجوانان بهنجار
%A حمزه لو, محمد
%A مشهدی, علی
%J پژوهش در سلامت روانشناختی
%@ ۲۰۰۸-۰۱۶۶
%D 2011

[Download]