مطالعات اجتماعی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (101-125)

عنوان : ( اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات دیده شده نیز در باب اعتماد به تبعیت از الگوهای سنتی پارادیم های مدیریتی اعتماد یک طرفه را مطالعه کرده اند، در حالی که این مطالعه می کوشد تا با معرفی ایرادات پارادایم مدیریت سنتی و معرفی نظریه اعتماد متقابل؛ ایرادات اعتماد یک جانبه را کاهش پذیر نشان دهد. شهرداری ها سازمانهای بازی هستند که به خاطر فعالیتهای متنوعی که در زیر مجموعه های خود ارائه می دهند با مراجعین زیادی سروکار دارند. این مجموعه خدمات که با کارکنان مختلف در سطوح مدیریتی متفاوت در جغرافیای شهر ارائه می شود؛ فضای مناسبی برای آزمون سنجش پذیری اعتماد متقابل میان مراجعین، کارکنان و مدیریتهای شهرداری است. نمونه گیری آماری و تکمیل پرسشنامه ها برای 236 نفر ارباب رجوع، 376 نفر از کارکنان و 161 نفر از مدیران انجام شده است تا کاربرد این نظریه به بوته آزمون درآید. نتایج حاصله از آزمون های آماری مقایسه میانگین های اعتمادسازی متقابل در مدل نظری بالا، حاکی از آن است که از منظر برون سازمانی؛ میانگین اعلام اعتماد مراجعین شهرداری نسبت به مدیران و کارکنان، بیشتر از میانگین اعلام اعتماد مدیران و کارکنان آن نسبت به مراجعین، بوده است. از منظر درون سازمانی؛ میانگین اعلام اعتماد کارکنان شهرداری نسبت به کلیه مدیران خود، بیشتر از میانگین اعلام اعتماد مدیران نسبت به کارکنان بوده است. در خاتمه راهکارهای رفع نقایص اعتمادسازی متقابل با کمک ابزارهای وفاداری، خیرخواهی، صلاحیت و پیش بینی پذیری نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, اعتماد متقابل, اعتمادسازی, شهرداری , مدیریت, اعتماد یک طرفه, پارادایم های مدیریتی, سازمان, افراد, گروه های تخصصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022767,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد},
journal = {مطالعات اجتماعی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-3653},
pages = {101--125},
numpages = {24},
keywords = {اعتماد متقابل، اعتمادسازی، شهرداری ، مدیریت، اعتماد یک طرفه، پارادایم های مدیریتی، سازمان، افراد، گروه های تخصصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J مطالعات اجتماعی ایران
%@ 2008-3653
%D 2011

[Download]