گلجام, دوره (2), شماره (13), سال (2009-8) , صفحات (59-72)

عنوان : ( ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی )

نویسندگان: محمد مظهری , ناصر شاه نوشی فروشانی , هادی رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی نظام های تولیدی موجود در فرش دست باف ، یعنی نظام کارفرمایی، خویش فرماییو مشارکتی است . برای این منظور، در این مطالعه از شاخص های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، مدیریتی و کیفی در چارچوب تکنیک های چند معیاری ( تاکسونومی و دلفی ) استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که در آذربایجان شرقی به ترتیب نظام کارفرمایی در مقیاس واحدهای بزرگ تولیدی ( در واقع به نام نظام مسارکتی و دارای فعالیت کارفرمایی ) و نظام کارفرمایی، از نظر عملکرد کلی دارای رتبه اول و نتیجتا به عنوان مناسب ترین نظام تولیدی در صنعت فرش دست باف است.

کلمات کلیدی

, فرش دست باف , نظام تولیدی, تاکسونومی عددی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022772,
author = {محمد مظهری and شاه نوشی فروشانی, ناصر and هادی رفیعی},
title = {ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی},
journal = {گلجام},
year = {2009},
volume = {2},
number = {13},
month = {August},
issn = {2008-2738},
pages = {59--72},
numpages = {13},
keywords = {فرش دست باف ، نظام تولیدی، تاکسونومی عددی ، دلفی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی
%A محمد مظهری
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A هادی رفیعی
%J گلجام
%@ 2008-2738
%D 2009

[Download]