اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (113-129)

عنوان : ( بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان )

نویسندگان: فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , منصور زیبایی , محمود دانشورکاخکی , نعمت اله اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهیمت ویژه ای برخوردار است . هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده – ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 براساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQدر 69 بخش تهیه گردید با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهیمت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیر بخش از گروه کشاورزی ( زیر بخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری ، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. همچنین دوزیر بخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی و ساخت منسوجات ) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد . در میان سایر بخش ها ، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است .

کلمات کلیدی

, پیوند های پسین و پیشین , روش حذف فرضی, روش داده ستانده, بخش کلیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022774,
author = {حیات غیبی بلداجی, فاطمه and شاه نوشی فروشانی, ناصر and منصور زیبایی and دانشورکاخکی, محمود and نعمت اله اکبری},
title = {بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-5524},
pages = {113--129},
numpages = {16},
keywords = {پیوند های پسین و پیشین ،روش حذف فرضی،روش داده ستانده، بخش کلیدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A منصور زیبایی
%A دانشورکاخکی, محمود
%A نعمت اله اکبری
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2011

[Download]