مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10) , صفحات (69-86)

عنوان : ( تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , فخری صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش زنان روستایی در توسعه بخش کشاورزی شهرستان بناب وشناساسس متغیرهای اثر گذار ( عوامل فردی- خانوادگی- سازمانی) برمیزان مشارکا آنان در فعالیت های مختلف کشاورزی است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده وبراساس مطالعات پیمایشی وکتابخانه ای ، اطلاعات لازم جمع آوری ومورد توصیف وتحلیل اماری قرار گرفته است. با فرمول کوکران، 353 زن روستایی فعال در امور مختلف کشاورزی، از 8 روستای نمونه دهستان بناب، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند وبا روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای توصیف وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss وأآزمون های t تک نمونه ای ، t استودنت وضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که زنان در امور زراعی ودر مرحله برداشت مشارکت بیشتری دارند وبرخی از عوامل چون فردی، خانوادگی وسازمانی، مانع از مشارکت زنان روستایی در امور کشاورزی شده است.

کلمات کلیدی

, کشاورزی زنان روستایی, مشارکت زنان , کلاس های آموزشی وترویجی , شهرستان بناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022778,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and صادقی, فخری},
title = {تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب)},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {2228-7167},
pages = {69--86},
numpages = {17},
keywords = {کشاورزی زنان روستایی- مشارکت زنان - کلاس های آموزشی وترویجی - شهرستان بناب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A صادقی, فخری
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2010

[Download]