پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (99-126)

عنوان : ( واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی )

نویسندگان: مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود علاقه روزافزون صاحبنظران و همچنین نیازهای موجود برای طراحی الگوهای جایگزین و مطلوب در حوزه برنامه درسی، نظام طراحی برنامه درسی با فقدان و بی توجهی نسبت به مفهوم الگو (فهم و درک آن، تقسیم بندی آن، الگوپردازی و دیگر مسائل مرتبط با الگو) روبه روست. از سوی دیگر، طراحی الگو در تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته، غالباً بدون بسط مفهومی خود الگو، توضیح در مورد نوع الگوی استفاده شده و دلایل استفاده از آن و عموماً تنها با بیان ویژگی های الگوی طراحی شده انجام شده است. لذا در این نوشتار تلاش شده که با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی، به این هر دو موضوع پرداخته شود. از این رو، نخست به مفهوم شناسی الگو در تعلیم و تربیت پرداخته، ضمن تشریح الگوها، انواع الگوها در حوزه برنامه درسی آن چنان که در منابع تخصصی آمده، مطرح می گردد؛ سپس، ضمن بیان نمونه هایی از الگوها، به واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی پرداخته می شود. در گام بعدی، با در نظر داشتن بعد عملی، پژوهش هایی که با رویکرد طراحی الگو در حوزه برنامه درسی صورت گرفته است، تحلیل و نقد می شوند. در نهایت، ضمن بحث و نتیجه گیری، چنین استدلال شده که باید فهم دقیق و درست از الگو و حساسیت و دقت در روش شناسی پژوهشی طراحی الگو، در مطالعات مرتبط بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ضرورت دستیابی به این مهم آشنایی بیشتر با الگو، الگوپردازی و جزآن می باشد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, الگو, طراحی الگو, الگوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022780,
author = {دهقانی, مرضیه and امین خندقی, مقصود and جعفری ثانی, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6360},
pages = {99--126},
numpages = {27},
keywords = {برنامه درسی، الگو، طراحی الگو، الگوی مفهومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی
%A دهقانی, مرضیه
%A امین خندقی, مقصود
%A جعفری ثانی, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2011

[Download]