آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16

عنوان : ( شاهنامه پژوهی و ادبیات تطبیقی:تحلیل عناصر ساختاری و کهن الگوی روایت در داستان رستم و اکوان دیو و بیوولف و گرندل بر اساس نظریه ساختارگرایان )

نویسندگان: رجبعلی عسکرزاده طرقبه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از داستانهای شاهنامه فردوسی که پر از رمز و راز است نبرد رستم و اکوان دیو است. اکوان دیو همانند دیگر اهریمنان ویژگیهائی همچون ویرانگری و نابودگری دارد. رستم با اکوان دیو به جدال بر می خیزد و او را از بین می برد. رستم در این داستان سمبل و نماد حیات و زندگی است. نبرد بیوولف با گرندل نیز پر است از ویژگی های رمز آلود. گرندل نیز مانند هر اهریمنی ویرانگر است و مخرب. بیوولف نیز در نبرد خود با گرندل او را از پا در می آورد و زندگی وحیاتی دوباره را به ارمغان می آورد. مقاله حاضر سازه ها و عناصر ساختاری و کهن الگوی روایت در داستانهای رستم و اکوان دیو و بیوولف و گرندل را بر اساس نظریه ساختارگرایان بررسی می کند و سعی دارد نشان دهد که بررسی تطبیقی عناصر ساختاری این دو داستان، چگونه می تواند کمک کند تا جنبه های مختلف این داستانها و همچنین کهن الگوی روایت در آنها روشن شود.

کلمات کلیدی

, : رستم , اکوان دیو, بیوولف, گرندل, عناصر ساختاری, کهن الگوی روایت, ساختارگرایان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022781,
author = {عسکرزاده طرقبه, رجبعلی},
title = {شاهنامه پژوهی و ادبیات تطبیقی:تحلیل عناصر ساختاری و کهن الگوی روایت در داستان رستم و اکوان دیو و بیوولف و گرندل بر اساس نظریه ساختارگرایان},
booktitle = {آغاز هزاره دوم شاهنامه},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {: رستم ، اکوان دیو، بیوولف، گرندل، عناصر ساختاری، کهن الگوی روایت، ساختارگرایان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاهنامه پژوهی و ادبیات تطبیقی:تحلیل عناصر ساختاری و کهن الگوی روایت در داستان رستم و اکوان دیو و بیوولف و گرندل بر اساس نظریه ساختارگرایان
%A عسکرزاده طرقبه, رجبعلی
%J آغاز هزاره دوم شاهنامه
%D 2011

[Download]