سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (1), شماره (1), سال (2010-12) , صفحات (64-73)

عنوان : ( مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro )

نویسندگان: تهمینه کاظمی , ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , سید حسن کاظمی ریابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی بر هم کنش و رفتارهای سلولی بافت بلاستما و داربست آئورتی بود. مواد و روش ها: در این تحقیق آئورت گاو به عنوان داربست استفاده شد. ابتدا سلول ها و کلاژن بافت آئورت با استفاده از محلول برمید سیانوژن و فرمیک اسید حذف گردید تا داربستی بسیار متخلخل به دست آید. سپس داربست های تهیه شده درون حلق ه هایی از بافت بلاستمایی که تجمعی از سلو لهای تمایز نیافته با قابلیت تقسیم و تمایز سلولی مشابه با سلو لهای بنیادی جنینی می باشند ، قرار داده شده و در محیط کشت به مدت 40 روز نگهداری شدند. سپس ارتباط بین بافت بلاستما و داربست الاستیک به فاصله هر 10 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: مطالعات میکروسکوپی در مورد بلاستما و داربست همراه آن در روزهای مختلف کشت، علاوه بر تایید حذف سلو لها و رشته های کلاژن، نفوذ تدریجی سلو لهای بلاستمایی به داخل داربست الاستیک و تغییرات ی از قبیل رگزایی، شکل گیری بافت همبند و تمایز احتمالی سلول های بلاستمایی به فیبروبلاست و میوسیت در اثر القاء داربست الاستیک را نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که امکان تهیه یک داربست طبیعی الاستیک از آئورت به وسیله تیمار با برمید سیانوژن وجود دارد . از طرف دیگر، این داربست م یتواند دارای اثر القایی بر رفتارهای سلولی از قبیل مهاجرت، چسبندگی، تقسیم و احتمالا تمایز باشد . هرچند مطالعات بیشتری برای اثبات هویت سلول ها و سایر ویژگی های این داربست و همچنین امکان استفاده از آن در رو شهای مهندسی بافت عروقی مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, بافت بلاستمایی, تمایز, داربست سه بعدی, سلول زدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022782,
author = {کاظمی, تهمینه and مهدوی شهری, ناصر and مقدم متین, مریم and فریدونی, مسعود and کاظمی ریابی, سید حسن},
title = {مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {1027-7560},
pages = {64--73},
numpages = {9},
keywords = {بافت بلاستمایی، تمایز، داربست سه بعدی، سلول زدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستولوژیکی اثر متقابل بافت بلاستمای لاله گوش خرگوش نژاد نیوزلندی و داربست سلول زدایی شده سه بعدی طبیعی الاستیک در شرایطin vitro
%A کاظمی, تهمینه
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقدم متین, مریم
%A فریدونی, مسعود
%A کاظمی ریابی, سید حسن
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2010

[Download]