تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (2), شماره (74), سال (2008-2) , صفحات (3-11)

عنوان : ( ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اینکه به تازگی و طی چند سال گذشته آموزش و پرورش استثنایی کشور ما شاهد تجربه ی ارایه ی برنامه ی پیش دبستانی و نوعی از مداخله ی زودهنگام و خدمات اولیه بوده و با توجه به جایگاه و نقش مداخله ی اولیه و پیش دبستانی در آموزش ویژه، مقاله ی حاضر به بحث پیرامون مفهوم مداخله اولیه(زودهنگام)، ضرورت و جایگاه مداخله ی زودهنگام و آموزش پیش دبستانی می پردازد و برخی از بایدها و نبایدهای آن ها مطرح می سازد و ضمن قدرشناسی از برنامه ریزان، مدیران، کارشناسان، مربیان و متخصصان مجری برنامه های مزبور، ایشان را به توسعه و غنی سازی کمی و کیفی خدمات اولیه و برنامه های پیش دبستانی فرا می خواند. به امید آنکه در آغاز دوره ی جدید فعالیت های آموزشی و توان بخشی، ایده های وسیع تر و انگیزه های پرشورتر و تلاش جدی تر تمامی دست اندر کاران آموزش ویژه، به گسترش و موفقیت روزافزون ارایه ی خدمات تخصصی- آموزشی به کودکان دارای نیازهای ویژه و خانواده هایشان منتهی گردد.

کلمات کلیدی

, مداخله زودهنگام, آموزش پیش دبستانی, کودکان دارای نیازهای ویژه , Early intervention, Childhood education, Children with special needs
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022786,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه},
journal = {تعلیم و تربیت استثنایی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {74},
month = {February},
issn = {1727-3145},
pages = {3--11},
numpages = {8},
keywords = {مداخله زودهنگام، آموزش پیش دبستانی، کودکان دارای نیازهای ویژه ،Early intervention،Childhood education، Children with special needs},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J تعلیم و تربیت استثنایی
%@ 1727-3145
%D 2008

[Download]