آب و خاک, دوره (25), شماره (4), سال (2011-10) , صفحات (945-957)

عنوان : ( پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: بتول اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل تفکیک فضایی کم یا ساده سازی برخی پدیده های خرد مقیاس در مدل های گردش عمومی جو، این مدل ها نمی توانند تقریب درستی از شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه ارائه دهند، لذا بایستی خروجی آن ها تا حد ایستگاه هواشناسی ریز مقیاس گردد. در این تحقیق داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با به کارگیری مدل LARS-WG5 طبق سه سناریوی A2 , A1B و B1 تأیید شده IPCC ریزمقیاس شده و تغییرات فصلی بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی استان خراسان رضوی در دوره 2030- 2011 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان بارش در سه فصل پاییز، زمستان و بهار در تمام شهرهای استان به استثنای تربت جام که در هر سه فصل مذکور و نیز کاشمر که در پاییز دارای روند کاهشی می باشند، افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان افزایش بارندگی مربوط به شهر قوچان و کمترین آن متعلق به ایستگاه سرخس می باشد. دمای کمینه در همه فصول و طبق هر سه سناریوی مذکور در غالب شهرستان ها دارای روند افزایشی است. تنها استثنای این مورد نیز در شهرستان سرخس و در فصل پاییز بر مبنای سناریوی A1B رخ داده است. در رابطه با دمای بیشینه و ساعت آفتابی، هرچند سه سناریوی مطرح، الگوی یکسانی را تبیین نمی کنند اما به صورت کلی می توان گفت در 20 سال آتی، دمای بیشینه استان خراسان رضوی، افزایش و میزان ساعت آفتابی کاهش خواهد یافت. همچنین با وجود تغییرات کمتر دمای بیشینه نسبت به دمای کمینه، افزایش دمای متوسط هوا در این دوره قابل انتظار می باشد. بنابراین طبق این نتایج، شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی در 20 سال آتی تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت و برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت این شرایط، ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, ریزمقیاس نمایی, مدل گردش عمومی جو, مدل LARS-WG5
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022806,
author = {اشرف, بتول and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی and داوری, کامران},
title = {پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-4757},
pages = {945--957},
numpages = {12},
keywords = {تغییر اقلیم، ریزمقیاس نمایی، مدل گردش عمومی جو، مدل LARS-WG5},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده از ریز مقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A اشرف, بتول
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]