آب و خاک, دوره (25), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (1184-1197)

عنوان : ( پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG5 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: سمانه اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین بخش طراحی و بهره برداری از سیستم های تأمین کننده آب مورد نیاز کشاورزی، تخمین نیاز آبی گیاه می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل LARS-WG5 داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 طبق سه سناریوی A2 , A1B و B1 تأیید شده IPCC ریزمقیاس شده و مقادیر ماهانه بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی استان خراسان رضوی در دوره 2030- 2011 شبیه سازی شد. سپس با بکارگیری نرم افزار OPTIWAT تبخیر- تعرق مرجع به روش هارگریوز- سامانی و بارندگی مؤثر به روش فائو محاسبه شده و در نهایت نیاز آبی چغندرقند در مقیاس ماهانه برای دو دهه آتی در مقایسه با دوره پایه (2010- 1991) برآورد گردید. نتایج نشان داد که بارش های بهاره و پاییزه دوره آینده در همه ایستگاه های تحت مطالعه به جز تربت جام در مقایسه با دوره پایه افزایش خواهد داشت. بیشترین افزایش بارش به میزان 26، 21 و 16 درصد بر اساس سناریوهایA1B ، A2 و B1 و در مقایسه با دوره پایه، مربوط به ایستگاه مشهد بوده و در فروردین ماه رخ خواهد داد. همچنین طبق پیش بینی مدل LARS-WG5 دمای کمینه و بیشینه استان در دوره 2030- 2011 افزایش خواهد یافت و میزان افزایش دمای کمینه بیشتر از افزایش دمای بیشینه خواهد بود. در نتیجه این تغییرات، نیاز آبی چغندرقند در 20 سال آینده در اغلب شهرستان های استان خراسان رضوی نسبت به دوره کنونی متفاوت خواهد بود. به طوری که در ایستگاه تربت جام طبق سناریوهایA1B ، A2 و B1 به ترتیب برابر 19، 18 و 18 درصد و در شهرستان گلمکان به ترتیب برابر 15، 17 و 17 درصد نیاز آبی این گیاه از دوره توسعه تا ابتدای دوره پایانی افزایش و در شهرستان های قوچان، نیشابور و مشهد در طول دوره میانی رشد کاهش خواهد یافت. بیشترین میزان کاهش نیاز آبی برابر 10 درصد و مربوط به ایستگاه قوچان می باشد. نتایج اجرای نرم افزار OPTIWAT همچنین نشان داد که در شهرستان های سرخس، گناباد، کاشمر و سبزوار، تغییر محسوسی در میزان نیاز آبی این گیاه در دو دهه آتی درمقایسه با دوره پایه، رخ نخواهد داد.

کلمات کلیدی

, ریزمقیاس نمایی, سناریوهای تغییر اقلیم, مدل HADCM3, نرم افزار OPTIWAT, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022807,
author = {اشرف, سمانه and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی and داوری, کامران},
title = {پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG5 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {1184--1197},
numpages = {13},
keywords = {ریزمقیاس نمایی، سناریوهای تغییر اقلیم، مدل HADCM3، نرم افزار OPTIWAT، نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی نیاز آبی چغندرقند در دوره 2030-2011 با استفاده از داده های اقلیمی شبیه سازی شده توسط مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG5 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A اشرف, سمانه
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]