کتاب ماه تاریخ و جغرافیا, دوره (7), شماره (81), سال (2004-8) , صفحات (26-35)

عنوان : ( تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به رغم برجستگی شخصیت و شهرت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی در تاریخ ایران، پاره ای اطلاعات در باره وی در منابع ایرانی و از جمله آثار خود وی وجود ندارد. برای مثال نقش او در امور نظامی چنانکه باید در منابع ایرانی مطرح نشده است. اما در کتب زندگی نامه ای و آثار مورخان مصرو شام (مملوک) می توان به پاره ای از این اطلاعات دست یافت.

کلمات کلیدی

, رشیدالدین فضل الله همدانی, زندگی نامه, منابع مملوک, تاریخ نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022820,
author = {عباسی, جواد},
title = {تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه)},
journal = {کتاب ماه تاریخ و جغرافیا},
year = {2004},
volume = {7},
number = {81},
month = {August},
issn = {1089-4235},
pages = {26--35},
numpages = {9},
keywords = {رشیدالدین فضل الله همدانی، زندگی نامه، منابع مملوک، تاریخ نگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه)
%A عباسی, جواد
%J کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
%@ 1089-4235
%D 2004

[Download]