فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2010-4) , صفحات (5-26)

عنوان : ( تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلى(Vigna unguiculataL.) تحت تنش کم آبى در مرحله غلا فبندى )

نویسندگان: فرید شکاری - راهنمای اول , آرش پاکمهر - دانشجو , مهدی راستگو , جلال صبا , مریم وظایفی , اسماعیل زنگانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسى تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چش مبلبلى رقم پرستو، تحت تنش کم آبى در مرحله تشکیل غلاف، آزمایشى در قالب طرح 1387 در مزرعه تحقیقاتى دانشگاه زنجان - اسپلیت بلوک با سه تکرار در سال زراعى 1388 انجام گردید. تیمارهاى آزمایشى شامل آبیارى به عنوان عامل اصلى در دو سطح (آبیارى کامل تنش ک م آبى در زمان غلاف بندى) و پرایمینگ بوسیله سالیسیلیک اسید، به عنوان عامل 2700 و 3600 میکرومولار) بود. نتایج تجزیه واریانس ،1800 ، فرعى در پنج سطح (صفر، 900 نشان داد که اثر آبیارى بر رو ى کلیه صفات مورد مطالعه به جزء ارتفاع گیاه معنى دار بود. اثر سالیسیلیک اسید روى تمام صفات مورد مطالعه معنى دار بود. مقایسات میانگین نشان داد که تعداد، سطح و وزن خشک برگ، عملکرد و اجزاى عملکرد دانه در شرایط تنش ک مآبى در مقایسه با شرایط آبیارى منظم کاهش یافت. صفات مذکور در بذور پرایم شده با سالیسیلیک اسید، در مقایسه با بذور پرایم نشده افزایش یافت. بذور پرایم شده با دز 2700 میکرومولار سالیسیلیک اسید وضعیت مطلوبى را از نظر کلیه صفات فوق در مقایسه با سایر تیمارها در شرایط آبیارى و تنش ک مآبى به خود اختصاص دادند. پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید توانست شاخص سبز شدن، درصد سبز کردن و سطح برگ را در گیاهان پرایم شده افزایش دهد و با کاهش تعداد روز تا گلدهى و روز تا غلاف بندى باعث افزایش عملکرد دانه در هر دو شرایط آبیارى شود. به طورى که بذور پرایم شده با دز 2700 میکرومولار سالیسیلیک اسید، 2475 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تیمار آبیارى و تنش - بیشترین عملکرد دانه ( 4424 ک م آبى) را داشتند.

کلمات کلیدی

, لوبیاچشم بلبلى, سالیسیلیک اسید, پرایمینگ, تنش کم آبى, عملکرد و اجزاءعملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022826,
author = {فرید شکاری - راهنمای اول and آرش پاکمهر - دانشجو and راستگو, مهدی and جلال صبا and مریم وظایفی and اسماعیل زنگانی},
title = {تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلى(Vigna unguiculataL.) تحت تنش کم آبى در مرحله غلا فبندى},
journal = {فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-0565},
pages = {5--26},
numpages = {21},
keywords = {لوبیاچشم بلبلى، سالیسیلیک اسید، پرایمینگ، تنش کم آبى، عملکرد و اجزاءعملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر برخى صفات مورفولوژیک لوبیا چشم بلبلى(Vigna unguiculataL.) تحت تنش کم آبى در مرحله غلا فبندى
%A فرید شکاری - راهنمای اول
%A آرش پاکمهر - دانشجو
%A راستگو, مهدی
%A جلال صبا
%A مریم وظایفی
%A اسماعیل زنگانی
%J فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی
%@ 2008-0565
%D 2010

[Download]