زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار, دوره (4), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (47-54)

عنوان : ( اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره )

نویسندگان: امیر حسین زرقی , سید محسن حسینی , حمید اجتهادی , فریدون ملتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تاثیر اکوتوریسم بر گونه های گیاهی پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی بررسی شده است. بدین منظور، وضعیت شاخص های تنوع گونه ای بین 2 زون با فشار زیاد و کم در این پارک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت مطالعه پوشش گیاهی، تعداد 30 پلات 1*1 متری برای شمارش درصد گونه های گیاهی به صورت کاملا تصادفی در هر زون پیاده شد. قطعات نمونه در طبقه ارتفاعی 100 تا 1200 متر از سطح دریا و در شیب دامنه 30 تا 65 درجه در بهار سال 1388 جمع آوری شدند. با توجه به نرمال بودن داده ها برای مقایسه میانگین های حاصل از تحلیل های تنوع و معنی دار بودن آنها از آزمون t غیر جفتی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین زون با فشار زیاد و کم؛ شاخص های تنوع، غنا و غالبیت ارتباط معنی داری را نشان می دهند اما شاخص های یکنواختی ارتباط معنی داری را نشانن نمی دهند.

کلمات کلیدی

, اکوتوریسم, تنوع زیستی, تنوع, یکنواختی, غنا, پارک ملی تندوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022840,
author = {امیر حسین زرقی and سید محسن حسینی and اجتهادی, حمید and ملتی, فریدون},
title = {اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره},
journal = {زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار},
year = {2009},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-5028},
pages = {47--54},
numpages = {7},
keywords = {اکوتوریسم، تنوع زیستی، تنوع، یکنواختی، غنا، پارک ملی تندوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اکوتوریسم بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی تندوره
%A امیر حسین زرقی
%A سید محسن حسینی
%A اجتهادی, حمید
%A ملتی, فریدون
%J زیست شناسی دانشگاه آزاد گرمسار
%@ 1735-5028
%D 2009

[Download]