حفاظت گیاهان, دوره (18), شماره (2), سال (2004-5) , صفحات (11-20)

عنوان : ( اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه )

نویسندگان: مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور مطالعه اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه، آزمایشی در سال زراعی 79-78 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد اجرا شد. این تحقیق بصورت آزمایش کرتهای خرد شده، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. آزمایش دارای سه فاکتور شامل تراکم علف هرز در چهار سطح (0، 8 ،16و 32 بوته در مترمربع)، میزان کود نیتروژن در سه سطح (کم =100 کیلوگرم در هکتار، مطلوب =150 کیلوگرم در هکتار و زیاد =32 کیلوگرم در هکتار) و الگوی تقسیط کود نیتروژن در دو سطح (الگوی اول =1.3 کود همزمان با کاشت +2.3 کود در ابتدای پنجه‌زنی؛ الگوی دوم=1.3 کود همزمان با کاشت+1.3 در ابتدای پنجه‌زنی+1.3 کود در ابتدای به ساقه رفتن) بود. دو فاکتور تراکم علف هرز و سطوح کود نیتروژن بصورت فاکتوریل کرت اصلی را تشکیل می‌داد و کرتهای فرعی نیز الگوهای تقسیط کود نیتروژن بودند. مدل هیپربولیک راست گوشه سه پارامتره که توسط کوزینس (1985) ارایه شده است به داده‌های عملکرد برازش داده شد. با استفاده از مدل ادنوان (1991) آستانه خسارت اقتصادی محاسبه شد. نتایج این آزمایش نشان داد که الگوهای تقسیط نیتروژن اثر معنی داری بر قابلیت رقابتی خردل وحشی ایجاد نکرد. تراکمهای آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در سطوح کم، مطلوب و زیاد نیتروژن به ترتیب به میزان 0.94، 0.79 و 0.14 بوته در هر مترمربع تعیین شد. بر این اساس آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در مقدار زیاد نیتروژن نسبت به سطوح دیگر کمتر است و این امر حاکی از تشدید توان رقابتی خردل وحشی در مقدار کاربرد زیاد نیتروژن است.

کلمات کلیدی

, آستانه خسارت اقتصادی, تقسیط کود نیتروژن, خردل وحشی, گندم پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022848,
author = {راستگو, مهدی and قنبری, علی and بنایان اول, محمد and حمید رحیمیان},
title = {اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2004},
volume = {18},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-4749},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {آستانه خسارت اقتصادی، تقسیط کود نیتروژن، خردل وحشی، گندم پاییزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در گندم پاییزه
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A بنایان اول, محمد
%A حمید رحیمیان
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2004

[Download]