علمی کشاورزی, دوره (27), شماره (1), سال (2004-9) , صفحات (51-63)

عنوان : ( بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن )

نویسندگان: مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف کود نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی 79-78 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. این طرح به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش دارای سه فاکتور شامل تراکم علف هرز در چهار سطح (0، 8، 16 و 32 بوته در متر مربع)، میزان کود نیتروژن در سه سطح ( کم=100 کیلوگرم در هکتار، مطلوب=150 کیلوگرم در هکتار و زیاد=225 کیلوگرم در هکتار) و تقسیط کود نیتروژن در دو سطح (الگوی اول=1:3 کود همزمان با کاشت + 1:3 کود در ابتدای پنجه زنی +1:3 کود در ابتدای به ساقه رفتن) بود. دو فاکتور تراکم علف هرز و سطوح کود نیتروژن به صورت فاکتوریل کرت اصلی را تشکیل می‌داد و کرتهای فرعی نیز تقسیط کود نیتروژن بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که به طور کلی تقسیط نیتروژن اثر معنی‌داری بر شاخصهای رشدی گندم و خردل وحشی ایجاد نکرد. افزایش تراکم خردل وحشی از طریق افزایش شاخص سطح برگ و ماده خشک تجمعی خردل وحشی منجر به کاهش شاخص سطح برگ و ماده خشک تجمعی در گندم شد. در این شرایط افزایش کاربرد نیتروژن، بویژه در سطح زیاد نیتروژن، سبب تشدید اثرات رقابتی خردل وحشی بر پارامترهای رشدی گندم شد. علاوه بر این بالابودن ارتفاع خردل وحشی، به دلیل آهنگ رشد ارتفاع ساقه بیشتر، و نیز بالا بودن آهنگ رشد سطح برگ خردل وحشی در اواسط ساقه دهی گندم، از علل موفقیت خردل وحشی در رقابت بود.

کلمات کلیدی

, تقسیط کود نیتروژن, شاخصهای رشد, خردل وحشی, گندم پاییزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022849,
author = {راستگو, مهدی and قنبری, علی and بنایان اول, محمد and حمید رحیمیان},
title = {بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2004},
volume = {27},
number = {1},
month = {September},
issn = {0254-3648},
pages = {51--63},
numpages = {12},
keywords = {تقسیط کود نیتروژن، شاخصهای رشد، خردل وحشی، گندم پاییزه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شاخصهای رشد خردل وحشی (Sinapis arvensis) و گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان مصرف نیتروژن
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A بنایان اول, محمد
%A حمید رحیمیان
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2004

[Download]