کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (14), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (9-38)

عنوان : ( خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی همخوانی میان الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏های کتابشناختی با فهرست‏های رایانه‏ای کنونی از رویکردی کاربرگرا است. در این راستا، دیدگاه کاربران بالقوه فهرست‏های رایانه‏ای نسبت به موجودیت‏های مختلف الگو و خانواده‏های کتابشناختی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، خانواده کتابشناختیِ شاهنامه فردوسی به منزله نمونه انتخاب شده و یک مجموعه 40 کارتی در پیوند با این خانواده‏ در اختیار یک گروه 30 نفری از افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه شاهنامه‎پژوهی قرار گرفت. طی نشست‏های صورت گرفته با این افراد، نگاه و دسته‏بندی کلی آنها نسبت به خانواده کتابشناختی، همخوانی دیدگاه آنها با موجودیت‏های الگوی ملزومات کارکردی و اولویت‏بندی آنها روی موجودیت‏های مختلف الگو در پیوند با یک نیاز خاص مورد بررسی قرار گرفت. در پیوند با خانواده کتابشناختی شاهنامه، 11 خوشه توسط مصاحبه‎شوندگان شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که با توجه به موجودیت‏های الگو، ودر پیوند با دسته‏بندی اعضای خانواده کتابشناختی به صورت کلی، رویکرد کاربران بالقوه رویکردی از بالا به پایین است و آنها در مواجهه با اعضای خانواده کتابشناختی، ابتدا اثر اصلی، سپس بیان‏ها، قالب‏ها و در نهایت مدرک‏ها را شناسایی می‏کند. این درحالی است که در پیوند با یک نیاز اطلاعاتی خاص، کاربران رویکردی پایین به بالا داشته و ابتدا مدرک جایگزین، و سپس قالب جایگزین از سوی آنها انتخاب شده و در صورت عدم وجود موارد پیش‏گفته، به بیان‏ها و اثرهای دیگر مراجعه می‏کنند. از دستاوردهای این پژوهش، ایجاد زمینه لازم جهت پیشنهاد درختواره‏ای برای خانواده کتابشناختی شاهنامه و نیز ارائه الگویی مفهومی در زمینه پیاده‏سازی دستاوردهای این پژوهش در فهرست‏های رایانه‏ای بوده است.

کلمات کلیدی

, الگوی ملزومات پیشینه های کتابشناختی, اف آر بی آر, خانواده های کتابشناختی, مطالعه تطبیقی, شاهنامه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022852,
author = {ارسطوپور, شعله and فتاحی, سیدرحمت اله and پریرخ, مهری},
title = {خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2011},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {9--38},
numpages = {29},
keywords = {الگوی ملزومات پیشینه های کتابشناختی، اف آر بی آر، خانواده های کتابشناختی، مطالعه تطبیقی، شاهنامه فردوسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی
%A ارسطوپور, شعله
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2011

[Download]