پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (115-136)

عنوان : ( جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیدحسن صادقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند جهانی سازی و شکل گیری فضاهای رقابتی جدید منجر به این امر شده است که صادرات نه تنها برای اقتصاد ملی امری ضروری باشد، بلکه برای بقا و رشد بسیاری از شرکت ها نیز امری حیاتی تلقی گردد. نوع جهت گیری استراتژیک شرکت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر موفقیت صادرات مشهود است. یکی از چارچوب های جهت گیری استراتژیک فعال بودن در مقابل انفعالی بودن است. فعال بودن با درک مدیریتی مبنی بر این که سازمان می تواند از طریق تحلیل نظام مند فرصت ها و تهدیدها، مقصدش را تحت تاثیر قرار دهد، تعریف می شود و در مقابل انفعالی بودن بیانگر سطوح پایین تحلیل تقاضا و تحقیق بازار در سازمان است. انتظار می رود که شرکت های صادراتی با جهت گیری استراتژیک فعال، موفقیت بیشتری را در امر صادرات تجربه کنند و همچنین دارا بودن جهت گیری استراتژیک انفعالی موفقیت صادرات شرکت را مخدوش کند. بر این اساس مدل مفهومی تحقیق تبیین شد و 4 فرضیه مبتنی بر آن شکل گرفت. از طریق اطلاعات جمع آوری شده ی به وسیله ی پرسش نامه از نمونه ای 34 تایی از جامعه ی شرکت های صادراتی واقع در شهر مشهد و سپس با استفاده از روش تحلیل رگرسیون، نتایجی حاصل شد، به طوریکه مشخص شد جهت گیری استراتژیک فعال بر موفقیت صادرات و همچنین انتظار موفقیت آتی صادرات تاثیر مثبت دارد. از طرفی تاثیر منفی جهت گیری استراتژیک انفعالی بر موفقیت صادرات و انتظار موفقیت آتی صادرات رد شد.

کلمات کلیدی

, جهت گیری استراتژیک, جهت گیری استراتژیک فعال, جهت گیری استراتژیک انفعالی, موفقیت صادرات, انتظار موفقیت صادرات آتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022860,
author = {رحیم نیا , فریبرز and صادقیان, سیدحسن},
title = {جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-6977},
pages = {115--136},
numpages = {21},
keywords = {جهت گیری استراتژیک، جهت گیری استراتژیک فعال، جهت گیری استراتژیک انفعالی، موفقیت صادرات، انتظار موفقیت صادرات آتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهت گیری استراتژیک و موفقیت شرکت های صادراتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A صادقیان, سیدحسن
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2011

[Download]