علوم و فناوری اطلاعات, دوره (26), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (199-222)

عنوان : ( تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی )

نویسندگان: عبدالرسول خسروی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عمده تلاش هایی که طی سالیان اخیر برای پاسخگویی به نیازهای علمی محققان، پژوهشگران و دانشجویان در محیط وب صورت گرفته است، می توان به توسعه پایگاه های استنادی اشاره داشت که به منزله یک رویکرد جدید در جستجو و بازیابی اطلاعات به شمار می آید. قابلیت های درخور توجه این پایگاه ها، امکانات بسیاری را در اختیار پژوهشگران در زمینه جستجو و بازیابی اطلاعات و چه در عرصه علم سنجی قرار داده است. هدف این مقاله که به روش کتابخانه ای و مشاهده مستقیم پایگاهها انجام گرفته، بررسی ساختار و قابلیتهای جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاههای استنادی بطور کلی و در پایگاههای استنادی سایت سیر و اسکوپوس بطور خاص می باشد. این امر با تحلیل ساختار نمایه سازی پایگاههای استنادی و اینکه پایگاههای استنادی از چه الگوریتمهای برای وزن دهی، نمایه سازی و برقراری پیوند میان استنادها استفاده می کنند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد که این نوع پایگاهها از ساختار شبکه ای برخوردارند و الگوریتم مورد استفاده آنها بر اساس وزن دهی و مدل بردار فضایی است. استفاده از الگوریتم های وزن دهی برای این است که نتایجی به کاربران ارائه دهد که بتواند رتبه بندی هایی را بر اساس بسامد استناد به نویسنده، ردگیری استنادها، ردگیری موضوعات مورد جستجو و ردگیری نویسندگانی که به هم استناد می کنند، انجام دهد. پایگاههای استنادی بطور خاص از نرم افزارهای سیستم نمایه سازی خودگردان استفاده می کنند. در این مقاله به طور نسبتا مفصل ساختار نمایه های استنادی و بطور ویژه ساختار نمایه سازی استنادی به ویژه سایت سیر شرح داده شد.

کلمات کلیدی

, نمایه استنادی, پایگاههای استنادی, بازیابی اطلاعات, نرم افزار استنادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022862,
author = {خسروی, عبدالرسول and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی},
journal = {علوم و فناوری اطلاعات},
year = {2011},
volume = {26},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-5206},
pages = {199--222},
numpages = {23},
keywords = {نمایه استنادی، پایگاههای استنادی، بازیابی اطلاعات، نرم افزار استنادی خودگردان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی
%A خسروی, عبدالرسول
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J علوم و فناوری اطلاعات
%@ 1735-5206
%D 2011

[Download]