ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26

عنوان : ( شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف )

نویسندگان: رامین منصوری , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله الگوی جریان در داخل شیب شکن قائم (vertical drop) به صورت دو بعدی با استفاده از نرم افزار Fluent که معادلات جریان را به روش حجم محدود حل می نماید استفاده شد. در این نرم افزار، روش حجم سیال (volume of fluid) جهت شبیه شازی سطح آزاد به کار گرفته شد. میدان محاسباتی با استفاده از شبکه بندی منشوری منظم (structured grid) گسسته گردید. در این تحقیق ،ابتدا برای یک دبی با استفاده از چهار شبکه محاسباتی مختلف صحت سنجی نتایج و استقلال حل از شبکه تحقیق شده و ریزترین شبکه با 115024 گره که دارای تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی داشت انتخاب شده و برای سه دبی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مدل آرام و از بین مدل های آشفتگی موجود در نرم افزار از مدل آشفتگی دو معادله ای 〖k-ε〗^ استفاده شده است که در صحت سنجی عمق پایاب مدل آرام نتایج بهتری بدست داده است و در بررسی عمق مرده مدل آشفتگی 〖k-ε〗^ به علت اینکه لزجت گردابه ای را در محاسبات دخالت میدهد تطابق بیشتری با نتایج آزمایشگاهی دارد. سپس با استفاده از نتایج عددی افت انرژی حاصل از وجود شیب شکن قائم مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, دراپ قائم, الگوی جریان, روش حجم محدود, مدل آشفتگی, عمق پایاب, عمق مرده FLUENT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022882,
author = {منصوری, رامین and ضیائی, علی نقی},
title = {شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف},
booktitle = {ششمین کنگره ملی عمران},
year = {2011},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {دراپ قائم، الگوی جریان، روش حجم محدود، مدل آشفتگی، عمق پایاب، عمق مرده FLUENT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف
%A منصوری, رامین
%A ضیائی, علی نقی
%J ششمین کنگره ملی عمران
%D 2011

[Download]