علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (2), شماره (5), سال (2011-5) , صفحات (75-84)

عنوان : ( اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه )

نویسندگان: اعظم برزوئی , محمد کافی , عباس مجدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر دزهای مختلف پرتو های گام ا بر ویژگی های بیوشیمیا یی دو ژنوتیپ گندم، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج انجام پذیرفت . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بذرهای دو ژنوتیپ گندم به نا م های روشن و موتانت 8 T-65-58 ، با دزهای ۱۰۰، ۲۰۰ ۳۰۰ و ۴۰۰ گری پرتودهی شده و بذر های پرتو ندیده از هر ژنوتیپ نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند . بلافاصله پس از پرتوتابی، کشت بذر ها در بلوک های خاکی موجود در گلخانه به صورت ردیفی انجام گردید و در مرحله گرده افشانی از برگ های پرچمی برای آنالیزها ی بیوشیمیا یی نمونه گیری شد . نتایج نشان داد که پرتوتابی با د ز های ۳۰۰ و ۴۰۰ گری سبب سبز نشدن بذر های ژنوتیپ روشن گردید. تأثیر دز های مختلف پرتو های گاما بر میزان مالوندآلدئید لاین T-65-58-.8 و ژنوتیپ روشن افزایشی بود. اما این افزایش در لاین 8 دز T-65-58 در مقایسه با رقم روشن بسیار نامحسوس دیده شد .بررسی پارامترهای اندازه گیری شده ، از جمله میزان مالوندآلدئید و فعالیت آنزیم سوپراکسیداز، حاکی از آن است که ژنوتیپ روشن در مقایسه با لاین موتانت از حساسیت بیشتری نسبت به تنش پرتوتابی برخوردار است . هم چنین در بین تیمار های به کار رفته برای پر تودهی، دزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ گری (با توجه به نوع ژنوتیپ تغییرات مثبتی را در شاخص های بیوشیمیایی مورد مطالعهدایجاد کردند . به نظر می رسد اندازه گیری صفا تی همچون میزان کلروفیل، پروتئین های محلول و مالوندآلدئید در شناسا یی و تشخیص دز مناسب پرتودهی ژنوتیپ های گندم برای دست یافتن به موتانتی با ویژگی های مطلوب مفید باشد.

کلمات کلیدی

, مالوندآلدئید, پروتئین های محلول, کلروفیل, پرتو گاما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022901,
author = {اعظم برزوئی and کافی, محمد and عباس مجدآبادی},
title = {اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {75--84},
numpages = {9},
keywords = {مالوندآلدئید، پروتئین های محلول، کلروفیل، پرتو گاما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پرتوهای گاما بر برخی مکانیسمهای بیوشیمیایی دو ژنوتیپ گندم در شرایط گلخانه
%A اعظم برزوئی
%A کافی, محمد
%A عباس مجدآبادی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2011

[Download]